Odpowiedzi

2010-03-01T17:40:19+01:00
V₁=Pp(prostokat) *h= 6*7*10=420m³
V₂=Pp₂(poleΔ)=1/2*6*4*10=120m³
V₁+V₂=Vc=540m³