1 Wymień obowiązki pracodawcy i pracownika??
2 Podaj pojęcie etyki???
3 Jakimi zasadami powinien kierować się pracownik a jakimi pracodawca????
4 podaj i wyjaśnij negatywne zjawiska w życiu gospodarczym????

PROSZĘ O POMOC! ODPISUJCIE JAK JA W PUNKTACH PO KOLEI.

1

Odpowiedzi

2010-03-01T17:56:32+01:00
1. Obowiązki pracodawcy:
zapoznać nowych pracowników z ich pracą, zakresem obowiązków oraz podstawowymi uprawnieniami
sprawnie organizować pracę, by w pełni wykorzystać czas pracy i kwalifikacje pracownika
przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu
zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy
wypłacać wynagrodzenie za pracę w ustalonych terminach
umożliwiać podnoszenie kwalifikacji zawodowych
prowadzić wymaganą dokumentację

pracownika:
sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz wykonywanie poleceń przełożonych
przestrzeganie regulaminu, przepisów oraz zasad BHP
dbanie o dobro zakładu pracy
nieprowadzenie konkurencji wobec pracodawcy


2. Etyka to dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne.

3. pracownik:
osobiste wykonywanie pracy określonego rodzaju,
podleganie kierownictwu pracodawcy,
wskazanie miejsca świadczenia pracy,
wskazanie czasu świadczenia pracy,
odpłatność.

* sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz wykonywanie poleceń przełożonych
* przestrzeganie regulaminu, przepisów oraz zasad BHP
* dbanie o dobro zakładu pracy
* nieprowadzenie konkurencji wobec pracodawcy


pracodawca
* swoboda w doborze pracownika
* wprowadzenie sankcji wobec pracownika

4. Jednym z głównych problemów etyki w życiu gospodarczym jest właśnie istnienie relatywnie autonomicznych obszarów instrumentalnej racjonalności. racjonalne przesłanki stojące u podstaw systemów rynkowych są zupełnie odmienne od przesłanek takich jak solidarność i moralne ciepło charakterystyczne dla społeczności moralnej. Wizję zdehumanizowanego społeczeństwa zmonopolizowanego przez instrumentalna racjonalność przedstawił w satyryczne wizji Georg Orwell w swoich powieściach.4 4 4