Odpowiedzi

Do pozytywnych skutków zalicza się:
-Wzrost szacunku dla pracy
- Większa motywacja dla kształcenia
- Racjonalizacja wyboru kwalifikacji i zawodu (dostosowanie kierunku studiów do rynku pracy)
Natomiast negatywne skutki mogą być:
a) Ekonomiczne:
- utracona produkcja w gospodarce (mniejsza produkcja niż możliwości)
- pogorszenie stanu budżetu państwa w wyniku:
• zmniejszenia wpływów z podatków
• wydatków na zasiłki i inne formy pomocy społecznej (szkolenia)
- pogorszenie sytuacji materialnej bezrobotnych i ich rodzin
- zatrudnienie w szarej strefie
b) Społeczne:
- izolacja społeczna bezrobotnych
- frustracja i pesymistyczne nastroje
- rozwój patologii:
• alkoholizm
• przestępczość
- pogorszenie stanu zdrowia psychofizycznego bezrobotnych
16 3 16