Odpowiedzi

2010-03-01T21:41:54+01:00
V=4/3 × π × r²
V=4/3 × 3,14 × 13²
V=4/3 × 3,14 × 169
V=4/3 × 530,7
V= 707,55 cm³