Odpowiedzi

2010-03-01T21:46:45+01:00
72 km/h = 72000/3600 = 20 m/s
v=(2gh)^1/2 v=pierwiastek z(2gh) podnosze do kwadratu
v^2 = 2gh zatem h=v^2/2g g=9,81 m/s2
h=20^2/(2*9,81)=400/19,62=20,38 m