Symbole i jednostki wielkości fizycznych takich jak : droga , czas , prędkość , Przyspieszenie

2.Wiadomości na temat Ruchu jednostajnego , jednostajnie przyspieszonego , jednostajnie opuznionego ( po czym poznac te ruchy)

3.jak obliczamy prędkość srednią

4.czym różni sie predkosc srednia od chwilowej

1

Odpowiedzi

2010-03-02T14:49:59+01:00
Symbol i jednostka:
* droga - symbol s jednostka metry
* czas - symbol t jednostka sekundy
* prędkość - symbol v jednostka metry na sekundę
* przyspieszenie - symbol a jednostka metry na sekundę do kwadratu

Ruch jednostajny – ruch, w którym w takich samych przedziałach czasowych ciało pokonuje takie same odcinki drogi.

Ruch jednostajnie przyspieszony – ruch, w którym prędkość ciała zwiększa się o jednakową wartość w jednakowych odstępach czasu. Ciało takie ma przyspieszenie o stałej wartości, a jego kierunek i zwrot są równe kierunkowi i zwrotowi prędkości tego ciała.

Ruch opóźniony to taki ruch, którego torem jest linia prosta, prędkość maleje. Szczególnym przypadkiem jest ruch jednostajnie opóźniony, w którym prędkość maleje jednostajnie.


Ruch opóźniony może być traktowany jako ruch przyśpieszony z ujemnym przyspieszeniem. Wielkością charakteryzującą ruch opóźniony jest przyśpieszenie. By uniknąć minusów we wzorach wprowadza się opóźnienie mające wartość przeciwną do przyspieszenia.

Tak obliczamy prędkość średnia: prędkość średnia jest to iloraz długości całej drogi przez cały czas jazdy.

Najkrócej można powiedzieć, że prędkość chwilowa to prędkość przemieszczAnia się, zaś prędkość średnia do prędkość przemieszczEnia się.
52 4 52