__________________________________________________________
Zadanie 5-z małopolskiego konkursu chemicznego
dla gimnazjum 2008/09-etap wojewódzki.
__________________________________________________________
I. 1,2 grama pewnego kwasu karboksylowego(oznaczonego dalej literą A) rozpuszczono w wodzie. Otrzymano 1dm³ roztworu, w którym stopień dysocjacji kwasu wynosił 3%. W roztworze tym znajdowało się 3,61*10²¹ kationów wodoru. Wykonaj odpowiednie obliczenia i ustal:

a. Stężenie molowe otrzymanego roztworu kwasu.
b. Masę cząsteczkową kwasu.
c. Wzór półstrukturalny i nazwę kwasu.
-----
II. Zapisz równanie dysocjacji kwasu A.
-----
III. Ustali i zapisz wzór półstukturalny oraz nazwę estru (oznaczonego dalej w tym zadaniu literą B), który jest izomerem kwasu A.
-----
IV. Zapisz półstrukturalne wzory alkoholu i kwasu z których można otrzymać ester B. Zapisz(stosując wzory półstrukturalne związków organicznych) równanie reakcji otrzymywania estru B.
__________________________________________________________
Przydzielam status najlepszego rozwiązania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T11:39:47+01:00
- zawartość H⁺ powinno być 3,61×10²⁰

a. Stężenie molowe otrzymanego roztworu kwasu.
3,61×10²⁰ - x moli
6,02×10²³ - 1 mol
x = 0,0006 mola H⁺

0,0006 - 3 %
x - 100 %
x = 0,02 mola - a więc w roztworze znajduje się 0,02 mola kwasu, a objetość roztworu to 1 dm³, zatem stęzenie:
Cm = 0,02/1 = 0,02 mol/dm³

b. Masę cząsteczkową kwasu.
0,02 mola - 1,2 g
1 mol - x
x = 60 g/mol

c. Wzór półstrukturalny i nazwę kwasu.
Kwas karboksylowy ma zawsze grupę -COOH, której masa molowa wynosi 45 g/mol, zatem:
60 - 45 = 15 g/mol - tyle zostaje na "resztę cząsteczki" i taka masę ma grupa CH₃-, więc jest to:
CH₃COOH - kwas octowy, etanowy

II. Zapisz równanie dysocjacji kwasu A.
CH₃COOH → CH₃COO⁻ + H⁺
III. Ustali i zapisz wzór półstukturalny oraz nazwę estru (oznaczonego dalej w tym zadaniu literą B), który jest izomerem kwasu A.
H-CO-O-CH₃ - mrówczan metylu, metanian metylu
IV. Zapisz półstrukturalne wzory alkoholu i kwasu z których można otrzymać ester B. Zapisz(stosując wzory półstrukturalne związków organicznych) równanie reakcji otrzymywania estru B.
CH₃-OH - alkohol
H-COOH - kwas
CH₃-OH + H-COOH → H-CO-O-CH₃
1 5 1