Odpowiedzi

2015-08-17T08:51:06+02:00
Wyraz/litery/głoski/sylaby
malina/m-a-l-i-n-a 6/m-a-l-i-n-a 6/ma-li-na 3
Ciechocinek/ C-i-e-c-h-o-c-i-n-e-k 11/C`-e-ch-o-c-i-n-e-k 9/Cie-cho-ci-nek 4 
wycieczka/w-y-c-i-e-c-z-k-a 9/w-y-c`-e-cz-k-a 7/wy-ciecz-ka 3
niedziela/n-i-e-d-z-i-e-l-a 9/n`-e-dz`-e-l-a 6/nie-dzie-la 3
mistrzostwa/m-i-s-t-r-z-o-s-t-w-a 11/m-i-s-t-rz-o-s-t-w-a 10/mistrz-ost-wa 3
22 3 22