Jak gustaw herling-grudzinski interpretuje starotestamentową historie abrahama w opowiadaniu ofiarowanie? porownaj swiat predstawiony w oby tekstach oraz okresl funkcje wystepujacych miedzy nimi roznicPOMOCY DAJE 100 NA JUTRO PROSZĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘ!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-10-19T21:24:09+02:00

1. U źródeł kultury: Biblia

Biblia jako księga święta, dzieło literackie i dokument historyczny
tablica chronologiczna, s. 8–9;
wykład w podręczniku, s. 10–12;
Poznanie budowy, tematyki i okoliczności powstania Biblii − objaśnić znaczenie słów biblia i testament;
− określić czas powstawania Biblii;
− objaśnić istotę podziału Biblii na Stary i Nowy Testament;
− podać lokalizację wybranego fragmentu Biblii, posługując się skrótem biblijnym; − wymienić typy ksiąg biblijnych;
− opisać zawartość tematyczną wybranych ksiąg biblijnych; kultura śródziemnomorska
sacrum

4. W boleści mej duszy… Obraz ludzkiego cierpienia w Biblii

Człowiek wobec Boga i dylematów wiary
Człowiek Biblii wobec problemów egzystencjalnych Księga Hioba (podręcznik, s. 22–23);
P. Breugel Kaleki (podręcznik, s. 23); Scharakteryzowanie biblijnej koncepcji niezawinionego cierpienia − opowiedzieć historię Hioba;
− opisać relacje między Bogiem a człowiekiem przedstawione w księdze biblijnej;
− odszukać w tekście i zinterpretować uniwersalne wypowiedzi dotyczące ludzkiego losu; − scharakteryzować językowy kształt wypowiedzi Hioba, wskazując na jej lamentacyjny charakter; poemat
powtórzenie
lamentacja I 19
II 26, 44

5. Marność nad marnościami… Biblijna wizja losu ludzkiego

Człowiek Biblii wobec problemów egzystencjalnych Księga Eklezjasty (podręcznik, s. 26–27);
J. de Valdes Leal W mgnieniu oka (podręcznik, s. 28); Opisanie motywów wanitatywnych w różnych tekstach kultury − objaśnić sens wyrazu marność w kontekście księgi biblijnej;
− odszukać w tekście i zinterpretować aforyzmy wyrażające prawdy o świecie i człowieku;
− wskazać językowe środki stylistyczne podkreślające refleksyjny charakter tekstu;
− porównać sposób przedstawienia przemijalności świata i życia ludzkiego w Biblii i w dziele malarskim; stylizacja biblijna
wywód filozoficzny
aforyzm
paralelizm składniowy
paralelizm znaczeniowy
vanitas I 19
II 36, 41

6.–7. Psalm będę śpiewać… W świecie poezji biblijnej

Człowiek wobec Boga i dylematów wiary
Świat biblijnych wartości w Starym i Nowym Testamencie wykład w podręczniku, s. 29–30;
Psalm 23 (podręcznik, s. 30);
J. Kochanowski Psalm 91 (podręcznik, s. 32);
M. Sęp Szarzyński Psalmu CXXX paraphrasis (…) (podręcznik, s. 32–33);
Cz. Miłosz Psalm 30 (podręcznik, s. 33); Scharakteryzowanie psalmów jako wzorca poezji religijnej − scharakteryzować kreację podmiotu lirycznego i adresata oraz relacje między nimi w omawianych psalmach;
− wskazać cechy gatunkowe psalmu w omawianych utworach;
− określić rodzaj psalmu; − wskazać najważniejsze środki stylistyczne zastosowane w psalmach oraz określić ich funkcję; psalm (błagalny, pochwalny, dziękczynny, ufności, mądrościowy)
psałterz I 22
II 10, 12, 26, 27, 30, 38
− omówić związki psalmów z muzyką; − porównać kształt językowy psalmów w różnych tłumaczeniach; R I 1, 7
R II 8, 9
8. Ostatni będą pierwszymi… Symboliczny język przypowieści ewangelicznej

Świat biblijnych wartości – w Starym i Nowym Testamencie Biblijny język symboliczny Przypowieść o robotnikach w winnicy (podręcznik, s. 35);
Winobranie, mozaika wczesnochrześcijańska (podręcznik, s. 36); Określenie istoty paraboliczności − opowiedzieć wydarzenia zawarte w przypowieści;
− przyporządkować znaczenie symboliczne elementom świata przedstawionego przypowieści; − określić funkcję ewangelicznego mówienia nie wprost o rzeczywistości religijnej;
− samodzielnie zinterpretować wybraną przypowieść biblijną; ewangelia
przypowieść (parabola)
symbol
kanoniczny
apokryficzny II 27, 28, 31, 38, 46


profanum
werset
I 19, 31
II 17, 24
2. Oto jestem. Człowiek i Bóg w Biblii – historia Abrahama

Człowiek wobec Boga i dylematów wiary Księga Rodzaju (podręcznik, s. 13–14);
Caravaggio Ofiarowanie Izaaka (podręcznik, s. 15); Opisanie relacji między człowiekiem a Bogiem w Starym Testamencie − objaśnić tytuł Księgi Rodzaju;
− opowiedzieć historię Abrahama;
− scharakteryzować bohatera, zwracając uwagę na motywy jego postępowania;
− zaprezentować starotestamentową wizję Boga; − ocenić postępowanie bohatera;
− skomentować refleksje S. Kierkegaarda dotyczące wiary Abrahama; Pięcioksiąg
monoteizm
inwersja
holokaust
przymierze II 31, 41
3. Strach, niepowstrzymany strach. Świat lu-dzkich uczuć wo-bec próby wiary

Nawiązania do biblijnych toposów i motywów w literaturze współczesnej G. Herling-Grudziński Ofiarowanie (podręcznik, s. 17–19);
Caravaggio Ofiarowanie Izaaka (podręcznik, s. 19); Porównanie biblijnej historii Abrahama z jej współczesną interpretacją − wskazać podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego w obu tekstach;
− określić kompetencje narratora w obu teksach; − zinterpretować wymowę opowiadania G. Herlinga-Grudzińskiego, wykorzystując w funkcji argumentacyjnej cytaty z książki autora Rozmowy w Neapolu; pastisz
apokryf I 28
II 33, 39, 40
57 1 57