Odpowiedzi

2010-03-02T18:20:35+01:00
Władza ustawodawcza została przekazana jednoizbowemu Zgromadzeniu Prawodawczemu z wyraźną przewagą nad władzą wykonawczą.

Złożona z 745 posłów w wyborach pośrednich i dwustopniowych wybieranych raz na 2 lata.

Zgromadzenie to posiadało wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej i uprawnień legislacyjnych:
ustanawianie podatków
ustalanie wielkości armii i floty morskiej
podejmowanie decyzji o wojnie lub pokoju
na wniosek króla decydowało o podpisaniu traktatów międzynarodowych

Zlikwidowane zostało sądownictwo zwierzchnie panów feudalnych jak i królewskie.

Wyeliminowano dziedziczenie i wykupywanie stanowisk sędziowskich a samych sędziów (legitymujących się wykształceniem prawniczym) wybierali czynni obywatele na czas określony

Ustanowiono oddzielną organizację sądownictwa w sprawach karnych i cywilnych:
Sprawy cywilne - dwuinstancyjność - sąd pokoju ⇒ trybunał dystryktu
Sprawy karne - regulowały ustawy z 16-22 lipca 1791 r i 16-29 wrześnie 1791 r. Najwyższym sądem był Trybunał Kasacyjny, który miał możliwość skasowania wyroku sądu niższej instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania

Konstytucja obowiązywała krótko (do aresztowania króla Ludwika XVI - 1792)a po tym czasie proklamowano republikę. Francja stała się w latach 1814 - 1830 wzorem dla innych europejskich kręgów liberalnych

Władza wykonawcza
Sprawował ją związany z prawem, dziedziczny król i powołani, politycznie przed nim odpowiedzialni ministrowie. Sam monarcha jako osoba nietykalna i święta nie ponosił odpowiedzialności. Wszelkie jego akty wymagały kontrasygnaty. W przypadku złamania, któregoś z praw konstytucji, władca mógł zostać usunięty z tronu.

Monarcha nie posiadał inicjatywy ustawodawczej ani prawa sankcji wobec uchwał Zgromadzenia Prawodawczego. Również nie miał możliwości rozwiązania ciała prawodawczego.

Był zwierzchnikiem armii i posiadał prawo łaski.

Jedną z jego prerogatyw było weto. Lecz i ono nie dawało mu zbyt szeroko zakrojonej władzy, ponieważ w wyniku ponownego uchwalenia tego samego projektu przez Zgromadzenie, było uchylane. Było to weto zawieszające.

Sami ministrowie odpowiedzialni politycznie przed królem, przed Zgromadzeniem byli odpowiedzialni jedynie konstytucyjnie (czyli prawnie). W razie postawienia ich w stan oskarżenia stawali przed Najwyższym Trybunałem złożonym z przysięgłych i członków Trybunału Kasacyjnego.
4 2 4