Opisz mozliwe konflikty wartosci pomiedzy :
a) jawnoscia zycia publicznego a prawem jednostki do prywatnosci
b) prawem walsnosci a dobrem ogolu
c) prawem do zgromadzen a spokojem spolecznym
d) pluralizmem a praworzadnoscia
e) prawdomownoscia a dobrem jednostki
przedstaw mozliwe sposoby ich rozwiazywania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-03T20:37:42+01:00
,,Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. – tak stanowi art. 61 Konstytucji RP. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ograniczenie prawa dostępu do ww. informacji może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa”.

Podstawowe zasady określające tryb i zakres udzielania informacji ustawodawca zawarł w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), zgodnie z którą, informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Udostępnieniu podlegają informacje o podmiotach do których zalicza się przede wszystkim organy władzy publicznej, w tym o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach. W wyroku z 30 października 2002 r. (sygn. Akt: II SA 1956/2002) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż (…) informację publiczną stanowi każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje, a także inne podmioty, które tę wiedzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa zakresie tych kompetencji. Taki charakter ma również wiadomość niewytworzona przez podmioty publiczne lub odnoszące się do tych podmiotów (…) Informacjami publicznymi jest również wiedza o obowiązującym prawie, gdyż stanowi ona istotny zbiór danych o działalności organów władzy publicznej. Nie stanowi natomiast tego typu informacji polemika z zapadłym rozstrzygnięciem czy żądanie dokonania przez organ wykładni prawa (postanowienie NSA z 24 stycznia 2006 r. sygn. akt I OSK 928/05)