Hej. Prosze Was mocno, czy ktoś może podać mi bardzo ale to bardzo dokładne streszczenie książki "Treasure Island" R.L.Stevensona ale koniecznie wydawnictwo 'mm publications'??? Najlepiej jeszcze żeby było z tłumaczeniem na angielski to streszczenie, ale jak nie da rady to wystarczy po polsku.
Będe bardzo wdzięczna, z góry dzięki :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T15:21:11+01:00
Wiesz nie wiem czy o to ci chodziło. Jak chcesz to mogę ci przetłumaczyć na angielski ale pierw napisze po polsku a później po angielsku, bo tak mi łatwiej :


Jeden z nich pokazuje się, przerażające Billy (kto pije zbyt dużo rumu) na skok, a Billy mówi Jim że jego byłych kolegów pożądaj treści pierś morza. Po wizycie z innym mężczyzną, Billy ma inny skok i umiera, Jim i jego matki (ojciec zmarł kilka dni wcześniej) odblokować piersi morza, znalezienie pieniędzy, czasopisma i mapy. Miejscowy lekarz, doktor Livesey, wnioskuje, że mapa jest na wyspie, gdzie Pirate Flint pochowany ogromne skarby. Szlachcic rejon, Trelawney, proponuje zakup statku i będzie po skarb, biorąc Livesey jako lekarz okrętowy i jako chłopiec kabinowy Jim.
Kilka tygodni później, Trelawney wysyła Jim i Livesey i wprowadza je do Long John Silver, tawerna Bristol-opiekun, którego On zatrudniony jako kucharz na statku. Spełniają one także kapitan Smollett, który mówi im, że nie lubi załogi lub podróż, która wydaje się wszyscy w Bristolu wie jest poszukiwanie skarbów. Po zrobieniu kilku środki ostrożności, jednak wypłynęli na odległej wyspie.A tuż przed wyspy niedowidzących, Jim podsłuchuje rozmowę Silver rozmawiał z dwóch innych członków załogi i uświadamia sobie, że on i większość innych są piraci i planuje bunt. Jim mówi kapitan Trelawney i Livesey, i obliczyć, że będą one siedem do dziewiętnastu wobec buntowników i nie udawać, że nic podejrzanego do skarb został znaleziony, kiedy może zaskoczyć swoich przeciwników.

Tymczasem Smollett, Trelawney i Livesey, wraz ze sługami trzy Trelawney i jedną z drugiej ręce, Abraham Gray, opuszczenia statku i przyjść na lądzie zajmują palisady. Mężczyźni wciąż na statku, kierowana przez sternika Izrael Hands, powstałego Pirate Flag. Jeden z pracowników Trelawney i jeden z piratów giną w walce o osiągnięcie palisady oraz statku pistolet trzyma się zapory na nich, bez skutku, aż ciemno, gdy Jim znajduje palisady i dołączył do nich. Następne Silver rano pojawi się pod banderą rozejm, który oferuje warunki, że kapitan Smollett odmawia, a podkreślenie, że inny pirat został zabity w nocy (Ben Gunn, Jim zdaje sobie sprawę, choć nie srebrny). Na odmowę Smollett do przekazania map, srebrny grozi atak, a po krótkim czasie, atak na palisadę jest uruchomiona. Po bitwie, które przeżyły rekolekcje buntowników, utraciwszy sześciu mężczyzn, ale dwa kapitana grupy zostały zabite i Smollett sam jest ciężko ranny. Meanwhile Smollett, Trelawney, and Livesey, along with Trelawney's three servants and one of the other hands, Abraham Gray, abandon the ship and come ashore to occupy a stockade. The men still on the ship, led by the coxswain Israel Hands, run up the pirate flag.One of Trelawney's servants and one of the pirates are killed in the fight to reach the stockade, and the ship's gun keeps up a barrage upon them, to no effect, until dark, when Jim finds the stockade and joins them.The next morning Silver appears under a flag of truce, offering terms that Captain Smollett refuses, and revealing that another pirate has been killed in the night (by Ben Gunn, Jim realizes, although Silver does not).At Smollett's refusal to surrender the map, Silver threatens an attack, and, within a short while, the attack on the stockade is launched. After a battle, the surviving mutineers retreat, having lost six men, but two more of the captain's group have been killed and Smollett himself is badly wounded.Stary żeglarz, nazywając się "kapitan", ale naprawdę nazywa Billy Bones, przychodzi złożyć w Admiral Benbow Inn na angielskim wybrzeżu w połowie 1700, ze syn karczmarza, Jim Hawkins, parę groszy do prowadzenia poszukiwania " morskiej ludzi ". Jeden z nich pokazuje się, przerażające Billy (kto pije zbyt dużo rumu) na skok, a Billy mówi Jim że jego byłych kolegów pożądaj treści pierś morza. Po wizycie z innym mężczyzną, Billy ma inny skok i umiera, Jim i jego matki (ojciec zmarł kilka dni wcześniej) odblokować piersi morza, znalezienie pieniędzy, czasopisma i mapy. Miejscowy lekarz, doktor Livesey, wnioskuje, że mapa jest na wyspie, gdzie Pirate Flint pochowany ogromne skarby. Szlachcic rejon, Trelawney, proponuje zakup statku i będzie po skarb, biorąc Livesey jako lekarz okrętowy i jako chłopiec kabinowy Jim.

Kilka tygodni później, Trelawney wysyła Jim i Livesey i wprowadza je do Long John Silver, tawerna Bristol-opiekun, którego On zatrudniony jako kucharz na statku. Spełniają one także kapitan Smollett, który mówi im, że nie lubi załogi lub podróż, która wydaje się wszyscy w Bristolu wie jest poszukiwanie skarbów. Po zrobieniu kilku środki ostrożności, jednak wypłynęli na odległej wyspie. Podczas rejsu pierwszego oficera, pijak, znika za burtą. A tuż przed wyspy niedowidzących, Jim podsłuchuje rozmowę Silver rozmawiał z dwóch innych członków załogi i uświadamia sobie, że on i większość innych są piraci i planuje bunt. Jim mówi kapitan Trelawney i Livesey, i obliczyć, że będą one siedem do dziewiętnastu wobec buntowników i nie udawać, że nic podejrzanego do skarb został znaleziony, kiedy może zaskoczyć swoich przeciwników.


to tyle po polsku a teraz po angielsku:


An old sailor, calling himself "the captain" but really called Billy Bones, comes to lodge at the Admiral Benbow Inn on the English coast during the mid 1700s, paying the innkeeper's son, Jim Hawkins, a few pennies to keep a lookout for "seafaring men."One of these shows up, frightening Billy (who drinks far too much rum) into a stroke, and Billy tells Jim that his former shipmates covet the contents of his sea chest.After a visit from another man, Billy has another stroke and dies; Jim and his mother (his father has died only a few days before) unlock the sea chest, finding some money, a journal, and a map. The local physician, Dr. Livesey, deduces that the map is of an island where the pirate Flint buried a vast treasure.The district squire, Trelawney, proposes buying a ship and going after the treasure, taking Livesey as ship's doctor and Jim as cabin boy.They also meet Captain Smollett, who tells them that he does not like the crew or the voyage, which it seems everyone in Bristol knows is a search for treasure.Several weeks later, Trelawney sends for Jim and Livesey and introduces them to Long John Silver, a Bristol tavern-keeper whom he has hired as ship's cook.They also meet Captain Smollett, who tells them that he does not like the crew or the voyage, which it seems everyone in Bristol knows is a search for treasure. After taking a few precautions, however, they set sail for the distant island. Podczas rejsu pierwszego oficera, pijak, znika za burtą. During the voyage the first mate, a drunkard, disappears overboard. And just before the island is sighted, Jim overhears Silver talking with two other crewmen and realizes that he and most of the others are pirates and have planned a mutiny.Jim tells the captain, Trelawney, and Livesey, and they calculate that they will be seven to nineteen against the mutineers and must pretend not to suspect anything until the treasure is found, when they can surprise their adversaries.

But after the ship is anchored, Silver and some of the others go ashore, and two men who refuse to join the mutiny are killed — one with so loud a scream that everyone realizes there can be no more pretense. Jim impulsywnie dołączył strony brzegu, a teraz uciekać przed nimi spotyka półobłąkana Anglik Ben Gunn, który mówi mu, że został wysadzony tutaj i może pomóc przed buntowników w zamian za przejście do domu, a część skarbu. Jim has impulsively joined the shore party, and now in running away from them he encounters a half-crazy Englishman, Ben Gunn, who tells him he was marooned here and can help against the mutineers in return for passage home and part of the treasure.

Meanwhile Smollett, Trelawney, and Livesey, along with Trelawney's three servants and one of the other hands, Abraham Gray, abandon the ship and come ashore to occupy a stockade. The men still on the ship, led by the coxswain Israel Hands, run up the pirate flag.One of Trelawney's servants and one of the pirates are killed in the fight to reach the stockade, and the ship's gun keeps up a barrage upon them, to no effect, until dark, when Jim finds the stockade and joins them.The next morning Silver appears under a flag of truce, offering terms that Captain Smollett refuses, and revealing that another pirate has been killed in the night (by Ben Gunn, Jim realizes, although Silver does not).At Smollett's refusal to surrender the map, Silver threatens an attack, and, within a short while, the attack on the stockade is launched. After a battle, the surviving mutineers retreat, having lost six men, but two more of the captain's group have been killed and Smollett himself is badly wounded.


An old sailor, calling himself "the captain" but really called Billy Bones, comes to lodge at the Admiral Benbow Inn on the English coast during the mid 1700s, paying the innkeeper's son, Jim Hawkins, a few pennies to keep a lookout for "seafaring men."One of these shows up, frightening Billy (who drinks far too much rum) into a stroke, and Billy tells Jim that his former shipmates covet the contents of his sea chest. After a visit from another man, Billy has another stroke and dies; Jim and his mother (his father has died only a few days before) unlock the sea chest, finding some money, a journal, and a map.The local physician, Dr. Livesey, deduces that the map is of an island where the pirate Flint buried a vast treasure.The district squire, Trelawney, proposes buying a ship and going after the treasure, taking Livesey as ship's doctor and Jim as cabin boy.

Several weeks later, Trelawney sends for Jim and Livesey and introduces them to Long John Silver, a Bristol tavern-keeper whom he has hired as ship's cook.They also meet Captain Smollett, who tells them that he does not like the crew or the voyage, which it seems everyone in Bristol knows is a search for treasure. After taking a few precautions, however, they set sail for the distant island.During the voyage the first mate, a drunkard, disappears overboard.And just before the island is sighted, Jim overhears Silver talking with two other crewmen and realizes that he and most of the others are pirates and have planned a mutiny.im tells the captain, Trelawney, and Livesey, and they calculate that they will be seven to nineteen against the mutineers and must pretend not to suspect anything until the treasure is found, when they can surprise their adversaries.prosze to tyle powinno być dobrze