Przetłumacz na język polski ;)

Penicillin- The Miracle Drug
In 1928, Alexander Fleming , a Scottish doctor and scientist ,was working at a hospital in London. He was trying to find ways to fight bacteria. At that time many people died because of bacterial infections ; sometimes from very small cuts.
Fleming was studying a dangerous bacteria called staphylococci. He was on a hurry because he was going to go on holiday , so he forgot to wash all his equipment in the laboratory before he left . There was one dish in which staphylococci was growing.

Whe Fleming came back from holiday a few weeks later , he noticed that there was something in the dish. He didn't know what the thing was , but he saw that it was stopping the harmful staphylococci bacteria from growing. Fleming called it penicillin.
He knew that penicillin could be an important discovery ,and so hw did some experiments with it. However , Fleming was not a chemist and he found it difficult to make pure penicillin. He asked some scientific colleagues to help him,but nobody seemed interested in producing penicillin.Fleming had to wait more than ten yers before two brilliant scientists, Howard Florey and Ernst Chain finally found an easy way to produce the drug.
By May 1940, Florey's research team had enough penicillin to experiment with animals for the first time. In a simple experiment they gave a dangerous bacteria to eight mice. One hour later ,they gave penicillin to only four of the mice.After a few hours the four mice with penicillin were fine, but the other four were all dead ! When Florey heard of the result the next day he said, 'it looks like a miracle' !
During World War 2 penicillin saved many lives, and in 1945 Fleming , Florey and Chain won the Nobel Prize for medicine.

2

Odpowiedzi

2010-03-02T18:55:01+01:00
Penicillin- cudowny lek w 1928, Alexander Fleming, szkockim lekarzu i naukowcu, pracować w szpitalu w Londynie. Próbował znaleźć sposoby by walczyć z bakteriami. W tym czasie wielu ludzi umarło z powodu infekcji bakteryjnych; czasami z bardzo cichych cięć. Flamand studiował niebezpieczne bakterie zadzwoniły do gronkowców. Był na pośpiechu ponieważ zamierzał wyjechać na wakacje, więc zapomniał myć całe swoje wyposażenie w laboratorium wcześniej wyszedł. Tam był jedną potrawą w który gronkowcach rosnąć.
Whe Flamand wrócił od wakacji kilka tygodni później, zauważył to tam był czymś w potrawie. Nie wiedział czym rzecz była ale zobaczył, że to zatrzymuje szkodliwe gronkowce bakterie z rośnięcia. Flamand nazwał to penicyliną. Wiedział, że penicylina może być ważnym odkryciem zatem hw zrobił jakieś eksperymenty z tym. Jednakże, Flamand nie był aptekarzem i miał trudności z robieniem czystej penicyliny tego. Poprosił jakichś naukowych kolegów by pomóc mu ale nikt nie wyglądał na zaciekawionego w produkowaniu penicillin.Fleming musieć czekać więcej niż dziesięć yers wcześniej dwóch błyskotliwych naukowców, Howard Florey i Ernst Chain w końcu zakładają łatwy sposób by produkować lek.
Przed majem 1940, zespół Florey badawczy miał dość penicyliny do eksperymentu ze zwierzętami po raz pierwszy. W prostym eksperymencie dali niebezpieczne bakterie do ośmiu myszy. Jedna godzina później, dali penicylinę jedynemu cztery mice.After kilka godzin cztery myszy z penicyliną były świetne, ale inne cztery wszyscy nie żyli! Gdy Florey usłyszał z rezultatu następnego dnia, że mówi, 'to przypomina miracle'! Podczas wojny światowej 2 penicylina zachowano wielu żyje, i w 1945 Flamand, Florey i Łańcuch wygrali nagrodę Nobla w dziedzinie leku.
1 5 1
2010-03-02T18:56:12+01:00
Penicylina-Cudowna Tabletka
W 1928 roku Alexander Fleming, szkocki lekarz i naukowiec, pracował w szpitalu w Londynie. Starał się znaleźć sposoby zwalczania bakterii. W tym czasie wiele osób zmarło z powodu zakażenia bakteryjnego, czasami z bardzo małych kawałków.
Fleming studiował niebezpieczne bakterie o nazwie gronkowce. Był w pośpiechu, bo miał zamiar iść na urlop, więc zapomniał umyć cały sprzęt w laboratorium, zanim wyjechał. Nie było jednego naczynia, w którym gronkowce rosły.

Kiedy Fleming wrócił z wakacji kilka tygodni później, zauważył, coś w miseczce. Nie wiedział, co rzeczą było, ale widział, że zatrzymanie szkodliwych bakterii gronkowca od uprawy. Fleming nazwał penicyliną.
Wiedział, że penicylina może być ważne odkrycie, a więc sprzęt nie poeksperymentować z nim. Jednakże, Fleming nie był chemikiem, że trudno było dokonać czystej penicyliny. Poprosił niektórych naukowych koledzy mu pomóc, ale nikt nie zdawał zainteresowani produkcją penicillin.Fleming musiał czekać ponad dziesięć YERS przed dwoma genialny naukowców, Howard Walter i Ernst Chain wreszcie znaleźć łatwe do produkcji narkotyków.
W maju 1940 zespół Florey badawczych dość penicyliny do eksperymentowania ze zwierzętami po raz pierwszy. W prosty eksperyment dali niebezpiecznych bakterii do ośmiu myszy. Godzinę później, dali penicyliny tylko cztery mice.After kilka godzin cztery myszy penicyliny było dobrze, ale pozostałe cztery były dead! Kiedy Florey słyszał o wyniku następnego dnia powiedział: "wygląda na cud"!
Podczas I wojny światowej 2 penicyliny zapisane wiele istnień ludzkich, a od 1945 roku Fleming, Chain Florey i otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny.
2 5 2