1 Zawieszoną na nitce kuleczkę odchylono na wysokość h nad poziom, na którym się początkowo znajdowała (punkt A) i puszczono. Jej szybkość przy przechodzeniu przez punkt A można wyrazić wzorem:
A v=√2gh B v=√gh C v=√gh/2
Obrazek do tego zadania w załączniku 1.

2 Wymień kolejno przemiany energii zachodzące podczas skoku o tyczce.

3 Jeden koniec sprężyny został zamocowany do ściany, natomiast na drugi koniec działamy siłą F równoległą do osi x, powodując wydłużenie sprężyny. Na rysunku 2.24 przedstawiono zależność wartości siły F od wydłużenia x tej sprężyny. Jest to funkcja liniowa: F=kx (Obrazek do tego zadania w załączniku 2.)
Oblicz jaki stosunek tworzą prace wykonane podczas rozciągania sprężyny o jednakowe, kolejne przyrosty długości (tzn. o pierwszy 1cm, o drugi 1 cm itd.)

4 Oblicz pracę wykonaną przy przemieszczeniu skrzyni z zadania 2 w paragrafie 2.6 na odległość 1 m (obrazek w załączniku 3.)
a) przez siłę F
b) przez siłę tarcia
c) przez siłę ciężkości
d) przez siłę wypadkową wszystkich sił

5 Oblicz moc urządzenia podnoszącego ruchem jednostajnym ciało, o którym mowa w zadaniu 1. w paragrafie 2.9, jeśli czas podnoszenia wynosi 4 sekundy. Oblicz średnią moc tego urządzenia w przypadku, gdy ciało jest podnoszone z przyśpieszeniem (przyjmij, że v0=0). Ile wyniesie jego moc chwilowa, gdy podnoszone ciało znajdzie się na wysokości 10m?
Dane ciała o którym mowa w zad 1.
Siła ma 2000J m=20kg h=10 kg

Proszę o pełne rozwiązania, a także o objaśnienia. Wybieram najlepszą odpowiedź!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T22:50:31+01:00
Witaj
1/
0dp.A)ponieważ z Ek=Ep wynika 0,5mv2=mgh czyli v=V2gh /pierw. z 2gh?
2/
Ek ruchu postępowego-Ep sprężystości tyczki-Ep grawitacji-Ek spadku swobodnego
3/
W1 = 2N*1cm/2 = 1N*0,01m = 0,01J /pole trójkąta/
W2 = [2N+4N]*0,01m/2 = 0,03J /pole trapezu/
W3 = [4N+6N]*0,01m/2 = 0,05J /pole trapezu/

W1 : W2 : W3 : ….= 1 : 3 : 5 :……jak kolejne liczby nieparzyste
K = F/x = 2N/cm
W1 = 0,5k[x1]2 = 0,5*2N/cm*1cm2 = 1N*cm = 0,01J
W2 = 0.5k[x2]2 – 0,5k[x1]2 = 0,5k{[x2]2 – [x1]2} = 0,5*2N/cm*[4cm2 – 1cm2] = 0,03J
Itd.
4/ciało porusza się ruchem jednostajnym na drodze s = 1m
a/
praca siły F Wf = F*s*cos[90* - a] = F*s*sin60*
b/
praca siły tarcia T Wt = T*s*cos180* = - T*s = - F*s*sin60*, bo T = F*s*sin60* bo ruch jednostajny
c/
praca siły ciężkości Fc Wc = Fc*s*cos90* = 0
d/
praca siły wypadkowej Fw Fw = 0 bo ruch jednostajny /I zasada dynamiki/ i Ww = 0
5/
a/
P = W/t = Ep/t = mgh/t = Q*h/t
b/
P = W/t = F*h/t = m*[g+a]*h/t
c/
Pchwil = F*v
W = F*h = Ek + Ep
Fh = 0,5mv2 + mgh
v2 = 2Fh/m – gh = 2*2000N*10m/20kg – 10m/s2*10m = 1900m2/s2
v = 43,6m/s
P chwil = 2000N*43,6m/s = 87200W = 87,2kW

……………………….pozdrawiam
PS. W razie wątpliwości – jestem do dyspozycji