Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T20:12:17+01:00
CaCl2= Ca2+ + 2Cl-
stopiona sól jest w postaci jonów a więc na elektrodach mamy następujące reakcje:
Ca2+ + 2e- -> Ca warstwa wapnia osadza się na elektrodzie
2Cl- - 2e- -> Cl2

z roztworu BiCl3= Bi3+ +3Cl-
Bi 3+ + 3 e- -> Bi osad bo Bi z wodą nie reaguje
6 Cl- - 6e- ->3 Cl2


HCl= H+ + Cl-
2H+ +2e --> H2
2Cl- - 2e- -> Cl2

AlCl3= Al3+ + 3Cl-
Al3+ +3e --> Al
6 Cl- - 6e- ->3 Cl2

NiCl2= Ni2+ + 2Cl-
Ni2+ +2e --> Ni
2Cl- - 2e- -> Cl2

NaCl= Na+ +Cl-
Na+ +e --> Na
2Cl- - 2e- -> Cl2

a co do zastosowania:
Procesy elektrolityczne znalazły szerokie zastosowanie praktyczne, zwłaszcza w przemyśle a także w ilościowej analizie chemicznej (elektrolityczna analiza). Stosowane w przemyśle procesy elektrolizy można podzielić następująco:
 Elektroliza roztworów wodnych obejmująca:
a) procesy, w których nie następuje wydzielenie metalu na katodzie – należy tu np. wy-twarzanie czystego wodoru przez rozkład zakwaszonej lub najczęściej zalkalizowanej wody; otrzymywanie równocześnie chlorku wodorotlenku sodowego przez elektrolizę soli kuchennej; utlenianie soli kuchennej do podchlorynu lub chloranu sodowego (stosowanych jako silne środki bielące lub utleniające); utlenianie kwasu siarkowego lub siarczanu amonowego do odpowiednich związków nadtlenowych, których rozkład prowadzi do otrzymania nadtlenku wodoru (wody utlenionej); różne procesy redukcji
b) procesy, których celem jest wydzielenie metalu na katodzie; należy tu np. rafinacja miedzi hutniczej, użytej jako anoda, na czystą miedź elektrolityczną, wydzielająca się na katodzie; elektrometalurgiczne wydzielanie czystego cynku z roztworu rudy cyn-kowej w kwasie; otrzymywanie ochronnych lub dekoracyjnych powłok galwanicz-nych ze szlachetniejszych metali (np. niklowanie lub chromowanie stali) oraz galwa-noplastycznych form (na modelach np. gipsowych pokrytych grafitową warstwą, przewodzącą prąd elektryczny i stanowiących katodę)

 Elektroliza stopionych elektrolitów (zwanych też termoelektrolizą). Stosowana do otrzy-mywania np. czystego glinu z roztworu tlenku glinowego w stopionym kriolicie, sodu i innych metali alkalicznych (wapnia i magnezu) z ich stopionych soli.
6 4 6