Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T14:47:38+02:00
Dla kształtowania się ustroju demokracji szlacheckiej w państwie polskim istotną rolę odegrał również ruch egzekucyjny, który był programem naprawy Rzeczpospolitej wysuwanym przez średnią szlachtę w XVI wieku. Przyczynami, które doprowadziły do powstania tego ruchu były:
- wzrost znaczenia średniej szlachty w związku z rozwojem gospodarki folwarczno – pańszczyźnianej,
- ukształtowanie się sejmu,
- tendencje absolutystyczne Zygmunta I Starego (przejawiały się one np. w elekcji „vivente rege” czyli wyborze już za życia króla Zygmunta I Starego jego syna – Zygmunta II Augusta.)

Program ruchu egzekucyjnego opierał się na dwóch podstawowych zasadach egzekucji dóbr i egzekucji praw. Egzekucja praw dotyczyła przestrzegania prawa ustanowionego przez sejm, prawa tego miał przestrzegać król, szlachta i magnateria. Program egzekucji domagał się również ograniczenia roli magnaterii i szlachty, ujednolicenia prawa, stosowania go przez wszystkich obywateli państwa polskiego

Egzekucja dóbr – drugi postulat przywódców ruchu egzekucyjnego dotyczył przestrzegania dóbr, oddania ich przez te grupy społeczne, które nieuczciwie zagarnęły dobra materialne kosztem innych grup społecznych. Program egzekucji dóbr domagał się również sprawdzenia, lustracji ziem zagarniętych przez państwo. Do czołowych przywódców ruchu egzekucyjnego możemy zaliczyć: Hieronima Ossolińskiego, Mikołaja Sienickiego, Rafała Leszczyńskiego, Jana Tarnowskiego.
Przywódcy ruchu egzekucyjnego wywodzili się z grupy średniej szlachty.


NAJWAZNIEJSZE:

Do kolejnych osiągnięć ruchu egzekucyjnego zaliczyć należy:
- przeznaczenie czwartej części dochodów z królewszczyzn na wojsko kwarciane,
- utworzenie około czterotysięcznej armii do obrony południowych granic.
- przeprowadzenie reformy podatkowej - podniesiono podatek z łanu kmiockiego z 12 do 20 groszy z łana rocznie,
- wprowadzenie zakazu łączenia stanowisk w osobie jednego przedstawiciela,
- ujednolicenie systemu miar i wag,
- wprowadzenie gwarancji tolerancji religijnej w państwie.
2 5 2
2009-10-20T14:50:16+02:00
1. skierowany przeciw magnaterii i duchowieństwu.
2. koordynacja i zmodyfikowanie prawa,
3. ustrój państwa
4. reforma skarbu,
5. sądownictwo i wojsko,
6. egzekucja dóbr,
7. opodatkowanie duchowieństwa,
8. utworzenie kościoła narodowego,
9. Unia realna z Litwą
1 5 1