Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T22:11:49+01:00
Wielka Brytania
Forma państwa: Dziedziczna monarchia- patrymonialna. Obecnie królową jest Elżbieta II z dynastii Windsorów. Wielka Brytania jest państwem unitarnym, zdecentralizowanym z jednostkami autonomicznymi.
Ustrój polityczny: system parlamentarno-gabinetowy. władza ustawodawcza należy do Parlamentu, który składa się z Izby Lordów i Izba Gmin, a władza wykonawcza do gabinetu. Monarcha jest organem władzy zarówno wykonawczej, jak ustawodawczej. W Wielkiej Brytanii odróżnia się pojęcia rządu i gabinetu. Mianem rządu określa się cały aparat administracji państwowej. Właściwym organem władzy wykonawczej jest zaś gabinet złożony z premiera i ministrów. W przeciwieństwie do innych państw europejskich wielka Brytania nie posiada pisanej konstytucji. Źródłami prawa konstytucyjnego są prawo stanowione ( Wielka Karta Swobód), prawo precedensowe, konwenanse konstytucyjne, czyli utarte sposoby postępowania w pewnych sytuacjach


Szwajcaria
Forma państwa: Republika związkowa. W skład federacji wchodzi 26 kantonów, które mają znaczny stopień niezależności, własne konstytucje, władze wykonawcze i ustawodawcze.
Ustrój polityczny: System parlamentarno-komitetowy. Kompetencje poszczególnych organów państwa określa Konstytucja z 1999 r. Władza ustawodawcza należy do Zgromadzenia Związkowego, a wykonawcza do Radu Związkowej. Cechą charakterystyczną ustroju Szwajcarii jest ogromna rola instytucji demokracji bezpośredniej. Referendum zarządza się w określonych sytuacjach. Są to m. in.:
- referendum obligatoryjne
- referendum fakultatywne


Niemcy
Forma państwa: Republika federalna. głową państwa jest prezydent. Państwo jest federacją 16 landów, które mają własne parlamenty, rządy i sądy.
Ustrój polityczny: System kanclerski. Uprawnienia organów państwa określa konstytucja z 1949 r. Władza ustawodawcza należy do Parlamentu Związkowego i Rady Związkowej, a władza wykonawcza do rządu z kanclerzem na czele oraz do prezydenta.