1. Podaj różnice między religią politeistyczną a monoteistyczną.
Politeizm- Monoteizm-
2. Wskaż cywilizacje, z których pochodzą następujące architektoniczne osiągnięcia:
a) pagody-
b) zikkuraty-
c) mastaby-
3. Podaj okres największego rozkwitu Izraela.
4. Jaka cywilizacja stworzyła: a) pismo klinowe – b) pismo hieratyczne - c) sanskryt-
5. O którym władcy mówiono , że jest drapieżnym ptakiem” przybywającym od „wschodu słońca” ?
Wyjaśnij znaczenie określeń oraz napisz z jakącywilizacją są związane.
Menora -
Satrapa -
Politeizm -
Reinkarnacja -
Kasta -

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T22:58:19+01:00
1.politeizm- wiara w wielu bogow monoteizm- wiara w jednego boga
2.
pagody - azjaci
zikkuraty- z mezopotamii
mastaby- egipcjanie
3. nie wiem.
4.a) sumerowie
b)egipcjanie
c)
Menora-est siedmioramiennym kandelabrem i symbolem Izraela. Ten ozdobny świecznik był używany przez Żydów w Przybytku i Świątyni Jerozolimskiej. Menora jest jednym z najstarszych symboli narodu żydowskiego. Według tradycji symbolizuje on krzew gorejący, który zobaczył Mojżesz na górze Synaj.
Satrapa – namiestnik prowincji (satrapii) w starożytnej Persji. Nominowany przez króla. Początkowo posiadał uprawnienia administracyjne i sądowe, później wojskowe. Sprawował w imieniu Króla Królów całokształt władzy.
Politeizm, wielobóstwo, pojęcie używane w niektórych nurtach religioznawstwa i w języku potocznym na określenie systemów religijnych lub religii, w których występuje wiara w istnienie wielu sił nadprzyrodzonych, a w szczególności upersonifikowanych w bytach osobowych bogów.
Reinkarnacja (również: metempsychoza, transmigracja) - to pogląd, wg którego dusza po śmierci może wcielić się w nowy byt fizyczny. Np. dusza jednego człowieka może przejść w ciało nowo narodzonego dziecka lub nawet zwierzęcia czy rośliny. Samo słowo reinkarnacja jest zestawieniem dwóch członów: inkarnacja (wcielenie) i przedrostka re (oznaczającego powtórzenie czegoś). Dosłownie więc reinkarnacja oznacza powtórne wcielenie.Kasty (z portugalskiego casta – gatunek, rasa, ród, z łaciny castus – czysty), zamknięte grupy społeczne, oparte na dziedzicznej przynależności członków, zajmujące ściśle określoną, religijnie i prawnie usankcjonowaną, pozycję w hierarchicznym układzie społecznym.
1 5 1