Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T10:32:29+01:00
POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ RZĄDU POLSKIEGO NA EMIGRACJI
17/18 września naczelni władzy państwa polskiego opuściły kraj.Prezydent Mościcki wyznaczył nowego prezydenta został nim Władysław Raczkiewicz.Prezydent Raczkiewicz mianował na urząd premiera i naczelnego wodza Władysława Sikorskiego.Sikorski przystąpił do tworzenia rządu, 30 września 1939r. siedzibą rządu był Paryż potem Londyn.
program:
1.walka o niepodległą Polskę
2.walka z okupantem
3.utrzymywać kontakt z okupowanym krajem
30 lipca 1941 Rząd Polski na emigracji podpisał ze Związkiem Radzieckim układ Sikorski-Majski:
1.Przywrócenie stosunków dyplomatycznych i utworzenie armii polskiej w ZSRR.
2.Unieważnienie paktu Ribentrow-Mołotow.
1941r. na terenie Związku Radzieckiego powstaje armia polska-Gen.Władysław Anders.
1942r. armia opuszcza tereny Związku Radzieckiego przez Iran Irak i walczy w Afryce i we Włoszech.
1943r. Odkrycie grobów w Katyniu, zerwanie stosunków dyplomatycznych przez Związek Radziecki z rządem polskim na emigracji.
Polskie państwo podziemne1939-1945
Podczas okupacji na ziemiach polskich funkcjonowało państwo podziemne czyli istniały struktury państwa związane z władzą ustawodawczą,wykonawczą i sądowniczą.Polskie państwo podziemne składało się z pionu wojskowego:
-służba zwycięstwu polski
-związek walki zbrojnej
-związek walki zbrojnej przekształca się w Armię Krajową,
komendant gen. Stefan Rowecki.
pion polityczny:
delegatura rządu RP na kraj
zadania delegatury:
1.Reprezentowanie rządu emigracyjnego.
2.kierowanie walką cywilną.
Na czele delegatury stał delegat który pełnił funkcję wice-premiera, jego zadanie to utrzymanie kontaktu z rządem na emigracji:Jan Jankowski.
4 4 4