Uzupełnij:
każdy kwadrat ma ..... osie symetrii. Dwie przebiegają wzdłuż..... a kolejne dwie pokrywają się z symetralnymi boków. Figurą osiowosymetryczną jest trójkąt ......... Symetralna ......... tego trójkąta jest osią symetrii. Równoległobok jest przykładem czworokąta, który ............... osi symetrii. Romb posiada ..... osie symetrii wzajemnie ............... Trapez równoramienny ma ....... oś symetrii, która dzieli każdą podstawę na dwa ............ odcinki. Trójkąt równoboczny ma ...... osie symetrii. Przebiegają one wzdłuż ............ kątów. Prostokąt, tak jak romb, posiada ....... osie symetrii.

Już kilka mam ale nie wszystkie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T14:46:14+01:00
Każdy kwadrat ma CZTERY osie symetrii. Dwie przebiegają wzdłuż PRZEKĄTNYCH a kolejne dwie pokrywają się z symetralnymi boków. Figurą osiowosymetryczną jest trójkąt RÓWNORAMIENNY. Symetralna PODSTAWA tego trójkąta jest osią symetrii. Równoległobok jest przykładem czworokąta, który NIE MA osi symetrii. Romb posiada DWIE osie symetrii wzajemnie PROSTOPADŁE. Trapez równoramienny ma JEDNĄ oś symetrii, która dzieli każdą podstawę na dwa PRZYSTAJĄCE odcinki. Trójkąt równoboczny ma TRZY osie symetrii. Przebiegają one wzdłuż DWUSIECZNYCH kątów. Prostokąt, tak jak romb, posiada DWIE osie symetrii.
3 5 3