Odpowiedzi

2010-03-03T15:15:40+01:00
Jest to mój ulubiony dzień ! Bo to w końcu dzien zakochanych. Zawsze kojarzy mi się to z miłoscią i czasami równiez z dostawaniem prezentów. To dzień w którym wyznajemy sobie miłosc i to jest właśnie najlepsze ;D

This is my favorite day! Because it's love at the end of the day. I always associate it with love and sometimes also with getting gifts. This is the date on which declare their love, and this is the best ;D
2010-03-03T15:16:14+01:00
Nazwa „walentynki” pochodzi od imienia św. Walentego, patrona zakochanych oraz osób chorych na epilepsję i choroby nerwowe. Św. Walenty był biskupem i męczennikiem rzymskim, który poniósł śmierć w czasach cesarza Klaudiusza II Gota ok. 269 r.
W czasie prześladowań uzdrowił on ze ślepoty córkę jednego ze sług cesarskich i doprowadził do nawrócenia całej jego rodziny. To bardzo rozgniewało władcę. Biskup został pobity maczugami, a następnie ścięty.
W miejscu, w którym święty został pochowany, już w IV w. papież Juliusz I kazał wznieść nad grobem bazylikę.
Św. Walenty słynął również z tego, iż udzielał ślubu zakochanym (niekoniecznie za zgodą rodziców)Dzień św. Walentego stał się prawdziwym świętem zakochanych dopiero w średniowieczu, kiedy to pasjonowano się żywotami świętych i tłumnie pielgrzymowano do ich grobów, aby uczcić ich relikwie.
Święto najbardziej rozpowszechniło się w Anglii i Francji. Dziewczęta 14 lutego starały się odgadnąć, za kogo wyjdą za mąż.
Od XVI w. w dniu św. Walentego ofiarowywano kobietom kwiaty. Wszystko zaczęło się od święta zorganizowanego przez jedną z córek króla Francji Henryka IV. Każda z obecnych dziewczyn otrzymała wówczas bukiet kwiatów od swego kawalera.Przede wszystkim jednak narzeczony był obowiązany 14 lutego wysłać swej ukochanej czuły liścik, nazwany walentynką.
W XIX w. Takie liściki uważano za najbardziej romantyczny sposób wyznania miłości.
W 1800 r. Amerykanka Esther Howland zapoczątkowała tradycję wysyłania gotowych kart walentynkowych.
Do dziś w walentynki wysyłamy sobie kartkę z wierszykiem bądź wyznaniem miłosnym (tzw. walentynkę) albo też obdarowujemy się prezencikami. Niektórzy dzień zakochanych chca uczcić w inny sposób, np. Romantyczną kolacja przy blasku świec.


Po angielsku:
The name "Valentine" comes from the name Saint. Valentine, the patron saint of lovers, and people suffering from epilepsy, and diseases of the nervous. St. Valentine was a Roman bishop and martyr, who died in the days of Emperor Claudius II around 269 of Gota
During the persecution he has healed from blindness daughter of one of the servants of the imperial and led to the conversion of his whole family. This is a very angry ruler. The bishop was beaten with clubs and then beheaded.
In the place where the saint was buried, as early as the fourth century, Pope Julius I had a basilica erected over the grave.
St. Valentine also was famous for this, it gave a wedding in love (not necessarily with the consent of parents) Holy Day. Valentine's Day has become a true celebration of love until the Middle Ages, when it fascinated the lives of saints and pilgrimages to the crowd of their graves to honor their relics.
Feast of the most widespread in England and France. Girls February 14 trying to guess for whom marry.
From the sixteenth century on St.. Valentine's Day flowers offered to women. Everything began with the holidays, organized by one of the daughters of Henry IV of France. Each girl received a present then a bouquet of flowers from her cavalier.
Above all, the bridegroom was obliged to February 14 to send his beloved feel teaser, named Valentine.
In the nineteenth century, such teasers considered the most romantic love as religion.
In 1800, Esther Howland started the American tradition of sending Valentine's Day card ready.

Until today, send a valentines card with either a confession of love poems (so-called Valentine), or give each prezencikami. Some day lovers want to celebrate in other ways, such as a romantic dinner by candlelight.
1 5 1