Odpowiedzi

2010-03-03T17:17:36+01:00
Lew (Panthera leo) – duży, mięsożerny ssak lądowy z rodziny kotowatych, drugi po tygrysie – co do wielkości – wśród czterech ryczących wielkich kotów. Jedyny kot żyjący w zorganizowanych grupach socjalnych, zaliczany do tzw. wielkiej piątki Afryki – pięciu najbardziej niebezpiecznych zwierząt afrykańskich (słoń, nosorożec, bawół, lew i lampart). Samiec lwa, łatwo rozpoznawalny po grzywie, może ważyć 150-250 kg. Największy znany samiec ważył 375 kg, był to lew o imieniu Simba, żył on do 1970 roku w Cholchester Zoo. Samice są znacznie mniejsze, ważą 110–160 kg (największe 185 kg) i nie posiadają grzywy. Samce zajmują się zdobywaniem i obroną terytorium oraz ochroną stada i zapładnianiem samic. Samice polują i opiekują się lwiątkami. Lwy zamieszkiwały niegdyś Afrykę, Azję i Europę, a jeśli uznać lwy amerykańskie za podgatunek Panthera leo – to również Amerykę Północną i Południową. Współcześnie występują tylko w Afryce, gdzie są narażone na wyginięcie i szczątkowo w Indiach, gdzie ich stan liczebny określony został jako krytyczny.

tłumaczenie
Lion (Panthera leo) - a large, carnivorous land mammal of the family cat communities, the second after the tiger - largest - among the four roaring big cats. The only cat who lives in organized social groups, belongs to the so-called. Africa's Big Five - the five most dangerous African animals (elephant, rhinoceros, buffalo, lion and leopard). The male lion, easily recognizable by its mane, may weigh 150-250 kg. The largest known male weighed 375 kg, it was a lion named Simba, he lived to 1970 in Cholchester Zoo. Females are much smaller, weighing 110-160 kg (the largest 185 kg) and did not have a mane. Males engaged in acquiring and defending territory and protecting the herd and fertilize females. Females hunt and take care of lwiątkami. Lions once lived in Africa, Asia and Europe, and if you consider the U.S. as a subspecies of lions Panthera leo - it is also North and South America. Today there are only in Africa, where they are vulnerable and residually in India, where their condition was defined as a numerical critical.
2010-03-03T17:26:36+01:00
I have a parrot called polly has a large yellow feathers. It is a very beautiful blue eyes and very slim feet. Them as little parrot. Has a daughter and son, a daughter called Pitter and daughter Greta. I am very proud that I have such a parrot znaczy to :

Ja mam papugę nazywa się polly ma żółte duże pierze . Jest bardzo piekna ma niebieskie oczka i bardzo zgrabne łapki. Je mało jak na papugę. Ma córke i syna córka nazywa się Pitter a córka Greta. Jestem bardzo dumny że mogę mieć taka papugę