Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T18:32:38+01:00
"Z sytuacją bezrobocia jest związane takie podejście do pracy, w którym człowiek staje się narzędziem produkcji, zatracając w konsekwencji swoją osobową godność. W praktyce zjawisko to przybiera formę wyzysku. Często przejawia się on w takich sposobach zatrudniania, które nie tylko nie gwarantują pracownikowi żadnych praw, ale zniewalają go poczuciem tymczasowości i lękiem przed utratą pracy do tego stopnia, że jest on pozbawiony wszelkiej wolności w podejmowaniu decyzji. Wielokrotnie ów wyzysk przejawia się w takim ustalaniu czasu pracy, iż pozbawia się pracownika prawa do odpoczynku i troski o duchowe życie rodziny. Często też wiąże się z niesprawiedliwym wynagrodzeniem, zaniedbaniami w dziedzinie ubezpieczeń i opieki zdrowotnej. Wielokrotnie, szczególnie w przypadku kobiet, jest zaprzeczeniem prawa do szacunku dla osobowej godności.

Praca ludzka nie może być traktowana tylko jako siła potrzebna dla produkcji- tak zwana (siła robocza). Człowiek nie może być widziany jako narzędzie produkcji. Człowiek jest twórcą pracy i jej sprawcą. Trzeba uczynić wszystko, aby praca nie straciła swojej właściwej godności.

Celem pracy- każdej pracy- jest sam człowiek. Dzięki niej winien się udoskonalać, pogłębiać swoją osobowość. Nie wolno nam zapominać- i to chcę z mocą powiedzieć- że praca jest (dla człowieka), a nie człowiek (dla pracy)" (Jan Paweł II Pielgrzymka do Ojczyzny, 31maja do 10 czerwca 1997r.).

Ojciec Święty zwrócił szczególną uwagę na istotę i rangę problemów związanych z pracą w dzisiejszych czasach. Przypomniał nam o zasadach moralnych, jakimi powinien kierować się człowiek, bez względu na to, czy stoi na pozycji pracodawcy czy pracownika.

Polskie prawo pracy w wyczerpujący sposób stara się chronić pracujących ludzi. Ale niestety, jak to w życiu bywa sama teoria nie wystarczy, żeby zapewnić ludziom godne warunki pracy. Sądzę, że cały problem tkwi nie w przepisach, tylko w ich stosowaniu. Bezrobocie, troska o pracę powodują, że człowiek godzi się na jakąkolwiek pracę. Z obawy o tą upragnioną pracę, dzięki której może wyżywić rodzinę, boi się upomnieć o swoje prawa. Ale dopóki nie odważymy się sami upominać te prawa, dopóty stan wyzysku pracowników i hańbienie ludzkiej pracy będzie się rozwijał.

W ostatnich kilku latach media nagłaśniały przerażające sytuacje, np. gdy pracująca w sklepie kobieta w ciąży musi zmagać się z ogromną paletą towaru, albo występuje praca po 11-12 godzin dziennie bez wynagrodzenia za godziny ponad liczbowe. Takie telewizyjne reportaże wzbudzają we wszystkich strach i przerażenie, ale na tym się kończy. Pracodawcy pozostają bezkarni, a sytuacja pracowników nie ulega zmianie, dlatego też każdy pracownik, we własnym interesie powinien znać swoje prawa i obowiązki, bez znaczenia czy umowę o pracę podpisał na czas określony czy nieokreślony, czy na okres próbny. Wszystkich obowiązuje jednakowe prawo pracy, prawo, które powinniśmy znać.

Poczet przepisów mówiących o prawach i obowiązkach pracownika stanowi art.94 Kodeksu pracy. I tu na pierwszy plan wysuwa się szczegółowe określenie zadań pracownika w ramach umówionego rodzaju pracy oraz odpowiednie poinstruowanie go o sposobie ich wykonywania. Zawierając umowę o pracę powinniśmy zwrócić uwagę, jakie będziemy mieli obowiązki to powinno zabezpieczyć nas przed nadmiernym wykorzystywaniem. Obowiązki pracodawcy automatycznie stają się prawami pracownika i odwrotnie. Dlatego też pracodawca powinien: organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, świadczyć wynagrodzenie za pracę prawidłowo i terminowo (prawo to podlega szczególnej ochronie prawnej), udzielać urlopu wypoczynkowego, ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (obowiązek ten pracodawca powinien realizować wszelkimi dostępnymi środkami, a przede wszystkim przez kierowanie pracowników do różnego typu szkół dla pracujących i na kursy udoskonalające, udzielanie im w związku z nauką zwolnień z pracy), szanowanie godności osobistej pracownika.

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia pełnej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, takich jak akta osobowe pracowników, rejestr wypadków przy pracy (art.234 § 3 k.p.), ewidencji czasu pracy (art.149 § 1 k.p.), a w przypadku gdy ustanie stosunek pracy obowiązkiem pracodawcy jest sporządzenie i dostarczenie pracownikowi świadectwa pracy (art.97 § 1 k.p.).

Nie możemy zapomnieć o jednym z ważniejszych obowiązków pracodawcy, jakim jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W związku z tym, podstawowym prawem, jakie nam przysługuje to prawo do informacji o ryzyku zawodowym, którą pracodawca powinien nam przedstawić przed zawarciem umowy (art.226 k.p.). Ponadto każdy pracownik powinien być przeszkolony z zakresu bhp. W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana praca grozi takim niebezpieczeństwem, pracownik ma prawo do powstrzymania się od wykonywanej pracy.

Pamiętając o swoich prawach, musimy też zdawać sobie sprawę, czego oczekuje od nas pracodawca. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest - świadczyć dla pracodawcy, pod jego kierownictwem w ustalonym miejscu i czasie umówioną pracę (art.22 § 1 k.p.) Kodeks pracy nakłada na pracownika szereg innych obowiązków, takich jak: dołożenia należytej staranności do wykonywanej pracy, przestrzegania ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy, przestrzegania regulaminu pracy, wykonywania poleceń przełożonych (o ile nie są sprzeczne z prawem), przestrzegania przepisów bhp, dbałości o dobro zakładu pracy, w szczególności ochrony jego mienia i zachowania w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Powyższy wykaz praw i obowiązków pracownika nie jest komplety. Pokusiłam o wymienienie tych najważniejszych, które mają decydujący wpływ na nasze losy w pracy. Ale w zupełności zaryzykuje stwierdzenie, że jeśli obie strony stosunku pracy, czyli pracodawca- pracownik, sumiennie i poprawnie wykonywałyby swoje obowiązki sytuacja na rynku pracy byłaby zupełnie inna. Bo tylko wspólnymi siłami moż
2010-03-03T18:34:03+01:00
Tak polacy znaja prawa nie niszczą nie kradną nie napadają naa innych
2010-03-03T19:41:29+01:00
Wiadomym jest ze kazdy pracodawca ma wrecz obowiazek zapoznac swoejgo pracownika z jego prawami jak i obowiazkami. mysle ze kazdy pracownik powienien je znac, poniewaz bardzo czesto dochodzzi do lamania praw [pracowniczych co wplywa oczywiscie na niekorzysc pracownika. warto wiec nac swoje prawa.