Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-03T20:00:54+01:00
Przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki regulowanej prawami rynku w istotny sposób wpłynęło na konsumpcję naszego społeczeństwa. Kilkunastoletnie doświadczenia związane z transformacją ustrojową Polski zmuszają badaczy do oceny jej skutków, które obserwujemy w różnych sferach życia. Przedmiotem naszych zainteresowań jest wpływ transformacji na konsumpcję Polaków.
Układ treści pracy obejmuje cztery rozdziały. Pierwszy zawiera wybrane problemy koncepcyjno-metodyczne badania racjonalności konsumpcji gospodarstw domowych. W szczególności omówiono w nim: pojęcie "konsumpcji racjonalnej", ekonomiczne i pozaekonomiczne funkcje spożycia oraz kryteria
i mierniki oceny racjonalności konsumpcji gospodarstw domowych. W drugim
rozdziale przedstawiono czynniki determinujące konsumpcję w skali makro.
Zaprezentowano zmiany, jakie wystąpiły w latach 1990-2002 w poziomie i dynamice PKB, zmiany na rynku pracy, zmiany wskaźników cen towarów
i usług konsumpcyjnych, zmiany w ofercie podażowej oraz zmiany w dochodach polskich gospodarstw domowych. Trzeci rozdział porusza problem kształtowania się konsumpcji poszczególnych grup gospodarstw domowych w latach 1990-2002, z uwzględnieniem zmian w poziomie i strukturze wydatków konsumpcyjnych oraz konsumpcji artykułów żywnościowych, nieżywnościowych
i usług. W czwartym rozdziale dokonano oceny racjonalności wydatków konsumpcyjnych i konsumpcji polskich gospodarstw domowych według kryterium biologicznego, ekonomicznego i społecznego.