GRUPA II
Zadanie 1. (6 punktów)
Podaj wzory sumaryczne następujących związków:

1. kwas octowy
2. etanol
3. octan etylu
4. propyloamina
5. glicyna (kwas aminooctowy)
6. gliceryna

Zadanie 2. (4 punkty)
Przyporządkuj podanym pojęciom oznaczonym cyframi odpowiednie definicje oznaczone literami:1. fermentacja octowa a) związki powstałe z połączenia aminokwasów
2. estryfikacja b) zmniejszanie objętości roztworu podczas mieszania się dwóch cieczy
3. kontrakcja c) sole wyższych kwasów tłuszczowych
4. mydła d) proces utleniania etanolu do kwasu octowego w obecności bakterii
e) reakcja zachodząca między kwasem a alkoholem


Zadanie 3. (3 punkty)
Poniżej przedstawiono charakterystyki kilku związków chemicznych. Odgadnij ich nazwy:

1. Jestem bezbarwną cieczą o słodkim smaku. Mam właściwości silnie higroskopijne. Bardzo dobrze mieszam się z wodą. Stosuje się mnie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym do produkcji kosmetyków, tłuszczów syntetyczych oraz do produkcji materiałów wybuchowych.

2. Jestem bezwonnym, białym, twardym ciałem stałym, śliskim w dotyku. Dobrze rozpuszczam się w wodzie i pienie się.

3. Jestem cieczą bezbarwną, lżejszą od wody, mieszam się z nią w dowolnym stosunku. Moja cząsteczka składa się z 9 atomów trzech różnych pierwiastków. Jestem bardzo dobrym rozpuszczalnikiem wielu substancji organicznych i nieorganicznych. Moją charakterystyczną reakcją jest zabarwienie pomarańczowego roztworu K2Cr2O7 z dodatkiem stężonego H2SO4 w podwyższonej temperaturze na zielono.

Zadanie 4. (4 punkty)
Dobierz nazwę grupy funkcyjnej do jej wzoru:1. -COOH 2. -NH2 3.-OH 4. -COOR
a) wodorotlenowa b) estrowa c) karboksylowa d) aminowa


Zadanie 5. (5 punktów)
Uzupełnij i uzgodnij równania poniższych reakcji chemicznych:

a) CH3COOH + Ca →

b) CH3COOH + C2H5OH →

c) C6H12O6 + drożdże, temperatura →

d) CO + H2 →

e) NaOH + C17H35COOH →

Zadanie 6. (4 punkty)
Napisz równania reakcji i uzgodnij współczynniki:

a) hydrolizy octanu etylu
b) dysocjacji kwasu mrówkowego
c) fermentacji octowej
d) otrzymywania octanu miedzi (II)

1

Odpowiedzi

2013-04-20T15:21:02+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad. 1)

1. kwas octowy --- CH₃COOH
2. etanol --- C₂H₅OH
3. octan etylu --- CH₃COOC₂H₅
4. propyloamina --- C₃H₇NH₂
5. glicyna --- CH₂(NH₂)COOH
6. gliceryna --- C₃H₅(OH)₃

Zad. 2)
1 --- D
2 --- E
3 --- B
4 --- C

Zad. 3)
1 --- gliceryna
2 --- mydło
3 --- etanol

Zad. 4)
1 --- C
2 --- D
3 --- A
4 --- B

Zad. 5)
a) 2CH₃COOH + Ca ---> (CH₃COO)₂Ca + H₂
b) CH₃COOH + C₂H₅OH --H₂SO₄--> CH₃COOC₂H₅ + H₂O
c) C₆H₁₂O₆ --drożdże--> 2C₂H₅OH + 2CO₂
d) CO + 3H₂ ---> CH₄ + H₂O
e) NaOH + C₁₇H₃₅COOH ---> C₁₇H₃₅COONa + H₂O

Zad.6 )
a) CH₃COOC₂H₅ + H₂O ---> CH₃COOH + C₂H₅OH
b) HCOOH ---> H⁺ + COO⁻
c) C₂H₅OH + O₂ ---> CH₃COOH + H₂O
d) 2CH₃COOH + CuO ---> (CH₃COO)₂Cu + H₂O

7 5 7