1. Zadanie (0–3 pkt)
Uzupełnij diagram, podając wartość procentową
składników atmosfery i ich nazwę.

2. Zadanie (0–1 pkt)
Uzupełnij poniższe zdanie.
Warstwa atmosfery, w której zachodzą zjawiska mające
bezpośredni wpływ na życie człowieka, nazywa się
...

3. Zadanie (0–2 pkt)
Na podstawie danych z tabeli oblicz średnią temperaturę dobową powietrza oraz dobową amplitudę temperatury.
Godzina Temperatura

6.00
12.00
18.00
24.00 –3oC
10oC
7oC
0oC

4. Zadanie (0–3 pkt)
Oznacz literą P zdania prawdziwe, a literą F zdania fałszywe.

a) Mgła jest chmurą. ...
b) Rosa powstaje w temperaturze ujemnej. ...
c) Kondensacja pary wodnej polega na zamianie jej w kropelki wody. ...

5. Zadanie (0–3 pkt)
Poniżej podano nazwy jednostek służących do określania wartości różnych zjawisk atmosferycznych. Połącz nazwę jednostki ze zjawiskiem, którego wartość mierzy.
• temperatura
stopnie skali Beauforta (°B) • • ciśnienie atmosferyczne
stopnie Kelvina (K) • • siła wiatru
milimetry słupa rtęci (mm Hg) • • wilgotność powietrza
• opady
6. Zadanie (0–4 pkt)
Odpowiedz na poniższe pytania.
a) Dlaczego w Manaus na Nizinie Amazonki (3°S) średnie temperatury miesięczne są bardzo wysokie i mają podobne wartości w ciągu całego roku?

...

b) Dlaczego w Zakopanem nie ma klimatycznego lata?

...
7. Zadanie (0–2 pkt)
Dokończ rysunek, wpisując w odpowiednie miejsca litery: W (wyż baryczny) lub N (niż baryczny). Zaznacz kierunki wiatru tak, aby powstał schemat tworzenia się bryzy dziennej.

8. Zadanie (0–1 pkt)
Odczytaj z wykresu przedstawiającego średnie sumy opadów
na Ziemi przybliżoną wartość szerokości geograficznej,
na której ilość opadów jest największa.
Odpowiedź:

...

...

9. Zadanie (0–2 pkt)
Wyjaśnij przyczyny zróżnicowania ilości opadów
na Ziemi w zależności od szerokości geograficznej.

a) ...

...

b) ...

...

10. Zadanie (0–4 pkt)
Na mapie rozmieszczono punkty A, B, C, D. Przyporządkuj
je nazwom stref klimatycznych, w których są położone.

a) strefa równikowa ...

b) strefa zwrotnikowa ...

c) strefa umiarkowana ...

d) strefa okołobiegunowa ...Test B: Atmosfera

Imię i nazwisko: ...

Data: ..., klasa: ...

Poniższy test składa się z 10 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 25 punktów.

1. Zadanie (0–3 pkt)
Uzupełnij diagram, podając wartość procentową
składników atmosfery i ich nazwę.

2. Zadanie (0–1 pkt)
Uzupełnij poniższe zdanie.
Warstwa atmosfery, w której znajduje się
warstwa ozonowa, nazywa się
... .

3. Zadanie (0–2 pkt)
Na podstawie danych z tabeli oblicz średnią temperaturę dobową powietrza oraz dobową amplitudę temperatury.
Godzina Temperatura

6.00
12.00
18.00
24.00 –3oC
7oC
3oC
–1oC

4. Zadanie (0–3 pkt)
Oznacz literą P zdania prawdziwe, a literą F zdania fałszywe.

a) Niektóre chmury składają się z kryształków lodu. ...
b) Szadź powstaje w temperaturze dodatniej. ...
c) Rosa to skroplona para wodna. ...

5. Zadanie (0–3 pkt)
Poniżej podano nazwy jednostek służących do określania wartości różnych zjawisk atmosferycznych. Połącz nazwę jednostki ze zjawiskiem, którego wartość mierzy.
• temperatura
milimetry (mm) • • ciśnienie atmosferyczne
stopnie Fahrenheita (°F) • • siła wiatru
hektopaskale (hPa) • • wilgotność powietrza
• opady
6. Zadanie (0–4 pkt)
Odpowiedz na poniższe pytania.
a) Dlaczego w Kisangani w Kotlinie Konga (0°30’N) średnie temperatury miesięczne są bardzo wysokie i mają zbliżone wartości w ciągu całego roku?

...

b) Dlaczego w Londynie, położonym w strefie umiarkowanej, nie ma klimatycznej zimy?

...
7. Zadanie (0–2 pkt)
Dokończ rysunek, wpisując w odpowiednie miejsca litery: W (wyż baryczny) lub N (niż baryczny). Zaznacz kierunki wiatru tak, aby powstał schemat tworzenia się bryzy nocnej.8. Zadanie (0–1 pkt)
Odczytaj z wykresu przedstawiającego średnie sumy opadów na Ziemi przybliżoną wartość szerokości geograficznej, na której ilość opadów jest najmniejsza.

...

...

9. Zadanie (0–2 pkt)
Wyjaśnij przyczyny zróżnicowania ilości opadów
na Ziemi w zależności od szerokości geograficznej.

a) ...

...

b) ...

...

10. Zadanie (0–4 pkt)
Na mapie rozmieszczono punkty A, B, C, D. Przyporządkuj
je nazwom stref klimatycznych, w których są położone.

a) strefa równikowa ...

b) strefa zwrotnikowa ...

c) strefa umiarkowana ...

d) strefa okołobiegunowa ...


To jest powtórzenie na jutrzejszy spr.
dacie odpowiedzi bo nie wiem czy ja dobrze rozwiązałam?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T16:24:52+01:00
2. Troposfera.
5. hPa- ciśnienie
mm- opady
F- siła wiatru
4 1 4