Integracja polskiego rolnictwa z rolnictwem Unii Europejskiej(referat)
Ma zawierac:
1.Rolnictwo Polski na tle rolnictwa UE
2.Problemy polskiego rolnictwa po integracji z UE
3.Korzysci i szanse polskiego rolnictwa w UE
Daje 200 pkt :)
Z góry dziękuje :*

2

Odpowiedzi

2010-03-03T20:37:55+01:00
1)Warunki produkcji rolniczej
Duża powierzchnia rolna w Polsce (18 608 tys. ha, trzecie miejsce w Europie, po Francji i Hiszpanii) pozwala użytkować ziemię w sposób mniej intensywny, stosować metody produkcji przyjazne środowisku naturalnemu. Przewaga gruntów ornych (76,2% użytków rolnych) umożliwia dostosowanie zasiewów do potrzeb rynku. Znaczna część powierzchni Polski obejmuje regiony mało zanieczyszczone, ekologicznie czyste, dla których szansą jest produkcja zdrowej żywności. Gorsze, w po-równaniu z krajami Unii Europejskiej leżącymi w podobnej strefie klimatycznej, warunki rozwoju rolnictwa: słabsza jakość gleb (duży udział nieurodzajnych gleb lekkich) oraz krótki okres wegetacji sprawiają, że polskie rolnictwo jest mniej wydajne.


Struktura polskiego rolnictwa
Rozdrobniona struktura obszarowa (średnia powierzchnia gospodarstwa w Polsce - 7,8 ha, w Unii Europejskiej - 18 ha) zagraża konkurencyjności polskiego rolnic-twa. Większość polskich gospodarstw (56,3%) nie przekracza 5 ha i nie sprzedaje na rynku swych produktów. W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba gospodarstw indywidualnych zmniejszyła się o 130 tys., ciągle jednak przekracza dwa miliony. Polskie gospodarstwa powoli zwiększają swą powierzchnię, w latach 1990-1997 o 0,7 ha
Ceny ziemi
W porównaniu z krajami UE ziemia w Polsce jest tania. Niewysoka cena wynika ze słabej jakości ziemi, dużej podaży po likwidacji PGR-ów i małego zainteresowania kupnem. Istnieją różnice regionalne w cenie ziemi; duże zainteresowanie jej zakupem występuje w regionach o wyższym rozwoju rolnictwa (dawne woj. poznańskie, opolskie, bydgoskie). Niskie ceny ziemi przyciągają zagraniczny kapitał.

Zatrudnienie w rolnictwie
W Polsce jest procentowo ponad cztery razy więcej rolników niż w Unii Europejskiej (Polska - 25,8%, UE - 5,5%). Polscy rolnicy są mało wydajni; poziom plonów zbóż w Polsce odpowiada poziomowi, jaki Francja i RFN osiągnęły w latach 1966 -1970. Młody wiek rolników (1/3 właścicieli gospodarstw nie przekroczyła czterdziestu lat, w gospodarstwach powyżej 15 ha - 43%) sprawia, że łatwiej przystosują się do nowych warunków działania. Z kolei niski poziom wykształcenia młodzieży wiejskiej (wysokie koszty nauki w szkołach średnich i wyższych) utrudnia znalezienie nowych miejsc pracy poza rolnictwem.


wiecej niestety Ci nie pomoge ;/
2010-03-03T20:42:08+01:00
1.Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie pod względem powierzchni rolnej zaraz po Francji i Hiszpanii. Powierzchnia ta wynosi 18 608 tysięcy hektarów co stanowi 56% całego kraju. Duża powierzchnia pozwala użytkować ziemię w sposób mniej intensywny oraz stosować metody produkcji przyjazne środowisku naturalnemu. W Polsce przeważają gleby orne ( około 77% użytków rolnych ), dzięki czemu możemy dostosować zasiew zbóż, roślin pastewnych oraz innych warzyw i owoców pod potrzeby rynku. Polskie rolnictwo Jest bardzo zróżnicowane. Występuje bardzo duże rozdrobnienie gospodarstw - średnia wielkość gospodarstwa to 8,44 hektarów użytków rolnych ( w Unii Europejskiej około 18 ha) . Ponad 32,2% z ogólnej ich liczby, to gospodarstwa posiadające 15 i więcej hektarów. Kolejną grupę stanowią gospodarstwa o powierzchni 10-15 ha - jest ich 26,5%. Taka struktura, bez nadmiernej koncentracji produkcji pozwoliła na zachowanie różnorodności biologicznej, która jest jedną z najbogatszych w Europie. Powierzchnia użytków rolnych w Polsce odpowiada 1/5 całkowitej powierzchni rolniczej UE.

2.Zmiana systemu gospodarczego na początku lat 90 spowodowała niespotykane nigdzie na świecie obniżenie produkcji rolnej. Między innymi w wyniku tego dochody rolników w ciągu ostatnich 10 lat zmniejszyły się o ponad połowę. Drugą przyczyną katastrofalnego obniżenia dochodów rolników jest zdecydowanie niewystarczające wsparcie finansowe wsi i rolnictwa. Wynika ono nie tylko z ograniczonych możliwości budżetowych państwa polskiego, ale z liberalnego nastawienia dużej części polityków wierzących wyłącznie w cudowną moc niekontrolowanego wolnego rynku.

3.Korzyści dla rolnictwa
Rolnictwo było jedną z 30 negocjowanych przez Polskę dziedzin.
Włączenie polskiego rynku towarów rolno – spożywczych w obszar Europejskiego Jednolitego Rynku zapewnia: podniesienie wydajności rolnictwa, a dzięki temu odpowiedniego standardu życia osobom zatrudnionym w sektorze rolnictwa, unikanie wahań cen, zagwarantowanie zaopatrzenia konsumentów po korzystnych cenach.
Wspólną organizację rynku rolnego i towarzyszącą jej stabilizację cen, osiągnie się w wyniku interwencji na rynku wewnętrznym, ograniczenie produkcji, poprawę podstaw produkcji przez wspieranie przedsiębiorstw rolnych, poprawę struktury urynkowienia, subwencje w celu wyrównania uwarunkowanych naturalnie różnic, programy specjalnie dla regionów zapóźnionych.
1 3 1