Zad.1
Ustal wzór rzeczywisty węglowodoru o masie cząsteczkowej 30 u, jeśli w reakcji spalania całkowitego 3 g tego związku otrzymano 8,8 g tlenku węgla (IV) i parę wodną.

Zad.2
Dokończ równania reakcji dysocjacji soli:
a) CH₃COOK ---> .......... + ..........
b) .......... ---> .....HCOO⁻ + Ca²⁺
c) (C₃H₇COO)₂Mg ---> .......... + ..........
d) .......... ---> Al³⁺ + .....CH₃COO⁻

nad strzałkami jest H₂O

1

Odpowiedzi

2016-07-02T13:07:41+02:00
zad.1
M(CxHy) = 30u
M(CO2) = 12u+2*16u = 44u = 44g/mol

C_xH_y+O_2--\ \textgreater \ xCO_2+\frac{y}{2}H_2O

Liczymy ile moli CO₂ powstało:
n = m/M = 8g / 44g/mol = 0,2mol

Z reakcji widzimy że liczba moli CO₂ jest równa liczbie atomów węgla w cząsteczce, jednak x musi być liczbą naturalną, więc mnożąc wynik raz 10 otrzymujemy:
x=2

Teraz liczymy liczbę atomów wodoru:
C₂Hy = 30u
2*12u + y*1u = 30u
y = 6

Wzór rzeczywisty: C₂H₆


zad.2
a)\ CH_3COOK--\ \textgreater \ CH_3COO^- + K^+\\
b)\ (HCOO)_2Ca--\ \textgreater \ 2HCOO^-+Ca^2^+\\
c)\ (C_3H_7COO)_2Mg--\ \textgreater \ 2C_3H_7COO^- + Mg^2^+\\
d)\ (CH_3COO)_3Al--\ \textgreater \ 3CH_3COO^- + Al^3^+