Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T21:07:31+01:00
Fundusze strukturalne to podstawowe instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej, których celem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE tym samym zmniejszenie dysproporcji pomiędzy poziomem rozwoju poszczególnych regionów krajów UE.

Istnieją cztery Fundusze Strukturalne:

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR)
Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (EIOR); oraz
Fundusz spójności (FS) (nie należy do funduszy strukturalnych, ale jest instrumentem polityki strukturalnej UE)
Aby państwa członkowskie Unii Europejskiej mogły korzystać ze środków funduszy strukturalnych konieczne jest przygotowanie szeregu dokumentów. Pierwszy z nich to Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006. W oparciu o Narodowy Plan Rozwoju przygotowano dokument Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW), który zawiera m.in. strategię wykorzystania funduszy w Polsce. PWW są wdrażane za pomocą programów operacyjnych.

Opracowano pięć sektorowych programów operacyjnych (SPO):

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPOWKP)
SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (SPORZL)
SPO Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPORol)
SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO Ryby)
SPO Transport; oraz
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Strategię wykorzystania Funduszu Spójności
PO Pomoc techniczna
Z funduszy strukturalnych są również finansowane Inicjatywy Wspólnotowe. Są to programy pomocy bezzwrotnej organizowane przez Unię Europejską dla określonych środowisk i grup społecznych mające na celu rozwiązanie problemów występujących na terenie całej Unii Europejskiej.

Obecnie działają cztery Inicjatywy:

INTERREG III - nadgraniczna, międzynarodowa i międzyregionalna współpraca,
EQUAL - zwalczanie wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy,
URBAN - ekonomiczna i społeczna odnowa obszarów miejskich zagrożonych lub dotkniętych zjawiskami bezrobocia strukturalnego i przejawami patologii społecznej,
LEADER+ - działania innowacyjne na rzecz rozwoju stref wiejskich w ubogich regionach UE.