Odpowiedzi

2010-03-03T22:38:06+01:00
1)

log10^7 - log0.5^8=7-8log^1/2=7-8log10^1/2=7-4log10=7-4=3

2)

log6 1/36 + log pierw 3 stopnia z 10=-2+log10^1/3=-2+1/3log10=-2+1/3=-1 i 2/3
5 1 5