Przez złoże absorbenta zawierające wapno gaszone przepuszczano strumień gazów spalinowych w celu ich odsiarczenia (usunięcie dwutlenku siarki). Złoże eksploatowano przez 30 dni, przy czym dziennie odsiarczano w ten sposób 90 m3 spalin. Średnie stężenie SO2 w gazach spalinowych w okresie pierwszych 10 dni wynosiło 15 g/m3, po czym do końca eksploatacji absorbera było trzykrotnie mniejsze. Oblicz ile siarczanu(IV) wapnia będzie zawierał zużyty absorbent po 30 dniach jego eksploatacji, zakładając, że absorpcja SO2 zachodziła z wydajnością 98%, a powstały związek siarki nie ulegał dalszym przemianom.

Uwzględniając stężenie dwutlenku siarki w gazie i jego zmiany w czasie obliczyc masę zaabsorbowanego SO2, którą dodatkowo przeliczyc biorąc pod uwagę wydajność procesu absorpcji SO2. Następnie korzystając z w/w zależności molowej obliczamy masę siarczanu(IV) wapnia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T10:41:38+01:00
Witaj
masa DOSTARCZONEGO SO2 = 10 dni x 90m3 spalin/dzień x 15g SO2/m3 +
20 dni X 90m3/dzień x 5g SO2/m3 = 13 500g + 9 000g = 22,5 kg SO2.

masa POCHŁONIĘTEGO SO2 = 22,5kg*98%/100% = 22,05 kg SO2 /0,45kg SO2
ulatuje w powietrze/

Ca(OH)2 + SO2----------> CaSO3 + H2O
.............64kg............120kg
.............22,05kg...........x
--------------------------------------
x = 22,05kg*120kg/64kg = 41,344 kg CaSO3 otrzymano w ten sposób.

.......................pozdrawiam