Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T12:30:47+01:00
Rynek - to ogół warunków ekonomicznych w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych między sprzedawcami oferującymi towary i usługi a nabywcami reprezentującymi potrzeby poparte określonymi funduszami nabywczymi.

Klasyfikacja rynku:
a) rynki w poza zasięgu działania
Rynek lokalny – jest przykładem najwyższego stopnia koncentracji przestrzennej sprzedawców i nabywców. Cechą rynku lokalnego (miasta lub wsi) jest koncentryczna budowa – na mniejsze rynki lokalne jednych branż nakładają się nieco większe rynki lokalne innych branż, powodując powstanie określonych zależności między rynkami mniejszymi. Wykazuje on tendencję do przekształcania się w rynki regionalne.

Rynek regionalny – (większe miasto, województwo, region kraju). To kompleks przyrodniczo-produkcyjny o wykształconych funkcjach i profilu społeczno-ekonomicznym. Zasięg rynku regionalnego zależy od lokalizacji i struktury sieci handlowej, struktury i stanu sieci komunikacyjnej, kultury i zwyczajów, warunków naturalnych i przyrodniczych. W Polsce są to rynki wojewódzkie. Znajomość liczby i struktury konsumentów zaopatrujących się na danym rynku regionalnym jest podstawą poznania popytu i zaproponowania właściwej oferty towarowej i usługowej (a więc podaży towarów i usług).

Rynek krajowy – terytorium kraju. O jego rozmiarach decyduje ogół stosunków między kupującymi a sprzedającymi funkcjonujących na terenie danego kraju. Globalny popyt, podaż przy określonym poziomie cen wyrażony jest w walucie danego kraju.

Rynek zagraniczny – otoczenie handlowe danego kraju, które obejmuje kraje wchodzące w powiązania eksportowo – importowe z tym krajem. Jest kombinacją rynków eksportowych i importowych.

Rynek światowy (globalny) – zunifikowany obszar obejmujący trwałe stosunki wymiany pomiędzy producentami dóbr standardowych, a ich masowymi odbiorcami. Cechą charakterystyczną tego rynku są duże wymagania co do jakości i cen, które mają odpowiadać ogólnym tendencjom światowym. Przedmiotem obrotu są głównie surowce i materiały o nieznacznych różnicach technologicznych i łatwo jest ustalić standardy jakościowe oraz ceny światowe.

b) rynki według przedmiotu wymiany
-rynek towarów i usług
-rynek pracy
-rynek kapitałowy

c)rynki według szczebla obrotu towarowego
-pi
-hurt
-detali

d)rynki według zróżnicowania
-rynek nabywcy i sprzedawcy

Elementy rynku:
- cena
- popyt
- podaż
- konkurencja.

Funkcje rynku:
- funkcja informacyjna (rynek dostarcza informacji o cenach, popycie i podaży);
- funkcja selekcyjna (rynek akceptuje towary i produkty wysokiej jakości, atrakcyjne dla klienta; selekcja producentów odbywa się w oparciu o efektywność działania);
- funkcja alokacyjna (decyzje odnośnie alokacji kapitału są podejmowane w oparciu o prognozy dotyczące produkcji jak i popytu);
- funkcja równowagi (dostosowuje asortyment jak i wielkość produkcji do oczekiwań nabywców).
2 5 2
2010-03-04T16:44:14+01:00
Rynek-instytucja lub mechanizm umożliwiająca osobom posiadającym dobra i usługi kontakt z chętnymi do ich zakupu.
Klasyfikacja:kryterium podziału:
a) przedmiot transakcji:
-towarowy:przedmiotem transakcji są artykuły spożywcze,przemysłowe,surowce np.rynek zbożowy,mięsny,meblarski ,paliw.
-usług:przedmiotem transakcji są wykonywane usługi np.rynek ubezpieczeń,usług budowlanych oraz transportowych.
- finansowy:przedmiotem transakcji są kapitały krótko i długoterminowe.Na rynku inwestorzy spotykają się z przedsiębiorstwami które poszukują kapitału.przyklad rynek pieniężny,kapitałowy i walutowy.
-pracy:umieszczone oferty dla poszukujących pracy i przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy i poszukują siły roboczej.
b)zasięg geograficzny:
-lokalny:obejmuje niewielki obszar,gromadzi kupujących i sprzedających z jednej gminy lub miasta.
-regionalny:kontrahenci pochodzą z jednego regionu,rynek obejmuje obszar województwa.
-krajowy:rynek umożliwia zawieranie transakcji pomiędzy kupującymi i sprzedającymi z całego kraju.
-międzynarodowy:spotykaja się i zawierają transakcję kontrahenci z całego kraju.Przykładem jest światowe giełdy towarowei kapitałowe w Londynie.
c)czas wykonania transakcji:
-kasowy-zawarcie umowy jest równoznaczne z wykonaniem i opłaceniem transakcji.
-terminowy:umowa dotyczy transakcji ,która ma być wykonana i opłacona w przyszłości
d)liczba i wielkość transakcji:
-detaliczny:dużo kupujących,ale mało kupujemy.
-hurtowy:mniej kupujących,dużo kupujemy.
Rynek pełni ważna funkcję jako miejsce spotkania sprzedających i nabywców umożliwiających wymianę towaru na pieniądze oraz dokonanie transakcji.
1 5 1