Odpowiedzi

2010-03-04T13:58:41+01:00
1. Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
2. Być poetą – nie tylko w rozumieniu romantyków. Omów temat na przykładach utworów romantycznych i współczesnych.
3. Bohater czytający. Zaprezentuj wpływ lektur na losy i wybory życiowe postaci literackich różnych epok.
4. Obraz dekadenta i jego świata wartości w literaturze. Omów sposoby prezentacji na wybranych przykładach.
5. Bohaterowie literaccy wobec wyzwań swoich czasów. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich wyróżnionych Nagrodą Nobla. Uwzględnij konteksty biograficzne i kulturowe.
6. Literatura jako obszar sporu o wartości moralne. Omów sposoby prezentacji jednostek uwikłanych w wybory moralne. Uwzględnij kontekst filozoficzny.
7. Literackie świadectwa rozmów człowieka z Bogiem. Omów na podstawie utworów
z różnych epok literackich.
8. Przedstaw i zanalizuj tendencje do heroizacji i deheroizacji bohaterów w polskiej literaturze związanej z wojną i okupacją.
9. Przedstaw motywy ludzkiego postępowania na podstawie epiki wielkich twórców XIX wieku (np. Balzac, Dostojewski).
10. Zaprezentuj i oceń propozycje postaw moralnych w twórczości Conrada i Camusa
z perspektywy człowieka XXI wieku.
11. Codzienność jako źródło refleksji literackiej. Analizując celowo dobrane teksty, przedstaw sposoby jej funkcjonowania w literaturze polskiej (i obcej).
12. Człowiek w teatrze świata. Analizując wybrane teksty, omów sposób ujęcia tematu w literaturze różnych epok.
13. Dekalog bohaterów Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Rozwiń temat na wybranych przykładach literackich.
14. Obraz domu w literaturze. Omów sposoby przedstawień i ich funkcje w wybranych utworach literackich różnych epok.
15. Wpływ doświadczeń z dzieciństwa na dalsze losy bohaterów literackich. Omów zagadnienie na podstawie utworów różnych epok.
16. Dramat Witkacego, Różewicza i Mrożka jako wyzwanie wobec tradycji. Omów na wybranych przykładach.
17. Obraz dworku szlacheckiego i jego funkcja na przestrzeni wieków. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
18. Omów i porównaj kreacje wybranych postaci historycznych w tekstach różnych autorów.
19. Omów różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej
(i obcej).
20. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.
21. Inteligenci w konfrontacji ze światem. Omów postawy wybranych bohaterów literackich w wybranych przez siebie utworach XIX i XX wieku.
22. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka wpływająca na jego egzystencję. Omów na podstawie literatury XIX i XX wieku.
23. Książka i jej funkcje w kulturze. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich XX wieku.
24. Konflikt pokoleń. Omów sposoby prezentowania zjawiska w literaturze różnych (wybranych przez siebie) epok. Uwzględnij przekonanie, że konflikt pokoleń to problem odwieczny.
25. Literackie portrety matek. Analizując celowo wybrane postaci matek z różnych epok, omów sposoby portretowania i pisania o nich. Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy.
26. Obrazy mieszczan w literaturze. Analizując celowo wybrane teksty, porównaj sposoby portretowania mieszczan w literaturze polskiej i obcej.
27. Mistrzowie i uczniowie – omów wpływ jednostek nieprzeciętnych na losy i wybory bohaterów w wybranych przez Ciebie utworach literackich.
28. Wielcy i mali antagoniści w sporze. Na podstawie wybranych utworów literackich omów sposób prowadzenia sporów przez bohaterów literackich różnych epok.
29. Nadzieja – towarzyszką życia bohaterów literackich. Przeanalizuj wybrane utwory literackie różnych epok.
30. Wielcy niepokorni w literaturze polskiej XX wieku. Omów dorobek literacki wybranych przez siebie dwóch twórców.
31. Motywy oniryczne w poezji staropolskiej. Omów sposoby ich funkcjonowania
w wybranych utworach literackich.
32. Podróż w nieznane i w głąb siebie. Omów funkcje motywu podróży w wybranych tekstach literackich. W analizie dzieł wykorzystaj właściwe konteksty.
33. Od realizmu do karykatury Polaka portret własny. Omów sposoby kreowania wizerunku bohatera literackiego na przestrzeni epok. Uwzględnij kontekst historyczny
i kulturowy.
34. Obraz powrotu w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych utworach literatury polskiej i obcej. Uwzględnij właściwe konteksty.