1.Podaj przykłady różnych typów ustrojów politycznych.
2.Zasady państwa demokratycznego

3.Co to jest konstytucja i jaką pełni rolę w państwie ?
4.Wyjaśnij pojęcia :
-Wybory powszechne
-Wybory tajne
-Wybory równe
-Wybory bezpośrednie
5.Jakie są zadania:
-Sejmu
-Senatu
-Prezydenta

1

Odpowiedzi

2010-03-04T14:50:39+01:00
1.Ustroje:
-->demokratyczny
-->autorytalny
-->totalitarny
2.Podejmowanie decyzji zgodnie z wolą większości, władza sprawowana jest przez obywateli.
3.Konstytucja-to akt prawny o najwyższym znaczeniu zwany też ustawą zasadniczą.
Funkcje konstytucji w państwie:
a)uprawomocnienie i ograniczenie władzy
b)porządkowanie systemu politycznego w państwie
c)integrowanie obywateli na gruncie zawartych w niej wartości i zasad
4.wybory powszechne-głosować mogą wszystkie osoby mające obywatelstwo polskie,ukończyły 18 lat a także nie są ubezwłasnowolnione i pozbawione praw obywatelskich
wybory równe-każdy wyborca ma jeden równoważny głos
wybory tajne-głosowanie jest tajne nikt nie może wiedzieć na kogo głosuje wyborca
wybory bezpośrednie-każdy wyborca głosuje bezpośrednio na wybranego kandydata
5.Zadania parlamentu:
-nadanie ustroju przez uchwalenie lub zmiane konstytucji
-stanowienie prawa przez uchwalanie ustaw
-decydowanie o finansach państwa
-powoływanie i odwoływanie rządu
-kontrola rządu poprzez zgłaszanie interpelacji oraz pytań do ministrów i premiera
Zadania prezydenta:
-powołuje premiera
-ratyfikuje umowy międzynarodowe
-jest zwierzchnikiem polskich sił zbrojnych

4 5 4