Odpowiedzi

2010-03-04T15:13:33+01:00
1BIERZMOWANIE
2POKUTA
3CHRZEST
4DUCH
5KAPŁAŃSTWO
6MAŁRZEŃSTWO
7ŚWIETY
8PRZEISTOCZENIE
9PREZBITER
10OBRĄCZKI
11NAMASZCZENIE

1) Otrzymuje je człowiek ochrzczony który osiągnął wiek używania rozumu
2) Ten sakrament może przyjąć osoba ochrzczona której nie zabraniają tego kary kościelne
3) W tym sakramencie ksiądz polewa trzykrotnie głowę wodą święconą.
4) .... Święty. Jego dary zsyłane są podczas bierzmowania.
5) Jest to sakrament którego szafarzem może być wyłącznie biskup.
6) Jest to sakrament w którym ksiądz jest tylko świadkiem kościelnym
7)określenie człowieka w sposób wybitny realizującego określone specyficzne dla nich wartości - często pełniący funkcję wzorca osobowego lub wręcz otaczany kultem. Mianem świętego określa się zazwyczaj męczenników za wiarę, mistyków, ludzi o wielkiej pobożności
8) Występuje w sakramencie Eucharystii. Najważniejszy moment Mszy Świętej
9) Inaczej ksiądz
10) Nakładają je małżonkowie
11) ostatni sakrament człowieka
8 4 8
2010-03-04T15:49:43+01:00
1 S P O W I E D Ź
2 P O K U T A
3 D U C H Ś W I Ę T Y
4 C H R Z E S T
5 K A P Ł A Ń S T W O
6 B I E R Z M O W A N I E
7 S Y N
8 M A Ł Ż E Ń S T W O
9 S A K R A M E N T
10 S I E D E M
11 A P O S T O Ł O W I E


1 INACZEJ SAKRAMENT POKUTY
2 W TYM SAKRAMENCIE BÓG WYBACZA GRZECHY POPEŁNIONE PO CHRZCIE
3 TREZCIA OSOBA TRÓJCY ŚWIĘTEJ
4 PIERWSZY I NAJPOTRZEBNIEJSZY SAKRAMENT
5 UPOWAŻNIA CHRZEŚCIJANINA DO WYPEŁNIANIA URZĘDU KAPŁAŃSKIEGO
6 SAKRAMENT UMOCNIENIA WIARY I PRZEKAZANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
7 DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ NALEŻĄ: OJCIEC, ... , DUCH ŚWIĘTY
8 UPOWAŻNIA DWOJE LUDZI DO ZALOŻENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
9 WIDZIALNY ZNAK NIEWIDZIALNEJ ŁASKI BOŻEJ
10 ISTNIEJE TYLE SAKRAMENTÓW
11 NAJBLIŻSI UCZNIOWIE JEZUSA CHRYSTUSA
10 3 10