Odpowiedzi

2010-03-05T16:15:42+01:00
Dane:
λ = 120 cm = 1,2 m
V = 20 cm /s = 0,2 [m/s]
Rozw.:
λ = V/f
f = V/λ = 0,2 [m/s] / 1,2 m = 0,166 [Hz]