Napisz program który oblicza sumę wszystkich podzielników dowolnej liczby całkowitej użyj funkcji z parametrami formalnymi Program ma być w języku Turbo Pascal; matematycznie chodzi oto np 9 można podzielić prze 1 3 9
i ma to wyliczyć sume tych podzielnikow czyli 13 lub dla innej liczby

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T16:43:02+01:00
Program suamdzielnikow;
uses CRT;
var
liczba, suma,i:integer;
begin
Clrscr;
Writeln('Podaj liczbe:');
readln(liczba);
for i := 1 to liczba do
if liczba mod i = 0 then suma := suma + i;
Writeln;
Writeln('Suma dzielnikow tej liczby wynosi: ',suma);
readln;
end.

Myślę, że wystarczy, w razie reklamacji pisz na PM.