Odpowiedzi

2009-10-20T21:34:35+02:00
Ministerstwo Sportu i Turystyki-zajmuje się realizacją zadań związanych kształtowaniem polityki w zakresie turystyki, sprawy zagospodarowania turystycznego kraju i mechanizmów regulujących rynek turystyczny.

Polska Organizacja Turystyczna-jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister odpowiedzialny za turystykę. Polska Organizacja Turystyczna tworzy warunki współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeń działających w tej dziedzinie. Głównym jej zadaniem jest wzmocnienie promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. W chwili obecnej posiada 13 Ośrodków Informacji Turystycznej (POIT), z czego 11 zlokalizowanych jest w Europie, jeden w Stanach Zjednoczonych i jeden w Japonii. Ośrodki europejskie obejmują swoją działalnością 17 krajów, z czego 14 to członkowie Unii Europejskiej.

Instytut Turystyki został utworzony w 1972 roku na podstawie uchwały nr 108 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1972 r. To jedyna w Polsce jednostka badawczo-rozwojowa prowadząca interdyscyplinarne, kompleksowe badania w zakresie turystyki, ośrodek informacji naukowej i działalność wydawniczą. Instytut zajmuje się również doskonaleniem kadr turystycznych poprzez organizację szkoleń, seminariów i konferencji.

Polska Izba Turystyki powstała w 1990 roku jako ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego. Członkostwo w Izbie biur i agencji turystycznych pozwala nie tylko na silny lobbing na rzecz rozwoju przemysłu turystycznego w Polsce, ale przede wszystkim na ochronę interesów branży turystycznej. Członkami Polskiej Izby Turystyki są: biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele szerokiej reprezentacji branży turystycznej.

Polskie Zrzeszenie Hoteli jest organizacją branżową powstałą w 1962 roku, która zajmuje się ochroną interesów zawodowych, gospodarczych i podatkowych oraz warunków pracy hotelarzy gastronomików, także wynikających z prawa i umów zbiorowych. Poprzez organizowane szkolenia, warsztaty, konferencje, upowszechniania wiedzę o prawnych warunkach funkcjonowania hotelarstwa gastronomii w kraju i zagranicą. Jako pierwsza organizacja branżowa zajęła się upowszechnianiem wiedzy zawodowej oraz współpracą ze szkołami. Rekomenduje obiekty hotelarskie świadczące wysoką jakość usług. PZH jest reprezentantem polskiego hotelarstwa w kraju i zagranicą poprzez uczestnictwo w targach turystycznych. Zrzesza obiekty hotelarskie, szkoły hotelarskie, gastronomiczne, turystyczne oraz przedsiębiorstwa produkujące i świadczące usługi dla branży.

Polska Izba Hotelarstwa powstała w marcu 2002 roku jako organizacja gospodarcza zrzeszająca polskie przedsiębiorstwa hotelowe i producentów na rzecz hotelarstwa oraz szkoły hotelarskie. Głównym jej zadaniem jest obrona interesów członków (bonifikaty producentów - wspólna promocja - podobny marketing - media, targi), ochrona prawna, doskonalenie wiedzy zawodowej (teoretycznej, staże, treningi, informacje o technologiach), doradztwo inwestycyjne. Izba prowadzi też działalność gospodarczą (szkoła, targi) oraz zajmuje się akredytacją (rekomendacja) członków Izby do ściśle określonych (wysokich) warunków technicznych i kadrowych

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego powstała w listopadzie 2003 roku. Jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz w Unii Europejskiej. Lobbuje na rzecz tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego w tym szczególnie hotelarstwa i gastronomii oraz wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. Jest reprezentantem polskiego hotelarstwa w HOTREC /Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskiego obszaru ekonomicznego/ z siedzibą w Brukseli.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jest prawnym następcą oraz spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku tych Towarzystw. Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrzesza blisko 70 tysięcy członków. Działają oni w ponad 3 tysiącach kół i klubów PTTK. Koła i kluby tworzą Oddziały PTTK - terenowe jednostki Towarzystwa posiadające osobowość prawną. Obecnie w Polsce działa około 340 oddziałów PTTK.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu powstała w sierpniu 1964 roku. Do jej głównych zadań należy: popularyzowanie idei campingu, a w szczególności kształtowanie kultury zachowania na campingach, w kraju i za granicą, prowadzenie ewidencji, klasyfikacji, rekomendacji i kontroli oraz funkcjonowania i wyposażenia campingów w Polsce, ochrona praw i interesów turystów, pomoc w budowie i modernizacji campingów. Aktualnie funkcjonuje w Polsce 238 campingów o łącznej ilości ponad 60 000. miejsc noclegowych w tym ok. 25% w bazie stałej (domki turystyczne, pawilony, schroniska itp.). Spośród campingów funkcjonujących w Polsce ponad 97% należy do Federacji.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej “Gospodarstwa Gościnne” jest związkiem stowarzyszeń powstałym w 1996 roku. Skupia 53 lokalne i regionalne stowarzyszenia, których celem jest rozwój turystyki i agroturystyki na terenach ich działania.

Stowarzyszenie “Konferencje i Kongresy w Polsce” istnieje od 1998 r., reprezentuje istotne interesy i ambicje sektora turystyki biznesowej w Polsce, a w szczególności osób prawnych i fizycznych związanych z organizacją kongresów, konferencji, imprez motywacyjnych, podróży biznesowych oraz targów i wystaw. Stowarzyszenie “Konferencje i Kongresy w Polsce” skupia ok. 80 członków zwyczajnych (osób fizycznych) i wspierających (osób prawnych). Do podstawowych zadań można zaliczyć: rozwijanie usług konferencyjnych i kongresowych w Polsce, Podnoszenie profesjonalnej wiedzy i umiejętności zrzeszonych członków w zakresie organizowania konferencji, kongresów
i imprez motywacyjnych, promocja ofert.

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych utworzone w 1926 r. (jako trzecie na świecie) jest w Polsce reprezentantem światowego ruchu schronisk młodzieżowych. Ważnym ogniwem organizacyjnym Towarzystwa są koła PTSM, które w liczbie ponad 1 800 (głównie szkolne), skupiają miłośników taniej turystyki schroniskowej.

Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa została powołana i działa w celu integracji środowiska osób pełniących funkcje pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, reprezentowania interesów środowiska pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, inicjowania i kreowania działań społecznych i gospodarczych na rzecz pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, rozwoju krajoznawstwa oraz pogłębiania znajomości kultury materialnej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
1 1 1
2009-10-20T21:35:18+02:00
1. Światowa Organizacja Turystyki ( WTO)- siedziba znajduje się w Madrycie.

2. Komitet ds. Turystyki Unii Europejskiej- czuwa nad swobodnym poruszaniem się po krajach UE

3. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju( OECD)- siedziba OECD znajduje się w Paryżu.

4. Międzynarodowa Akademia Turystyki w Monte Carlo

5. Międzynarodowe Stowarzyszenie Turystyki w Luksemburgu

6. Europejska Komisja Turystyczna

7. Stowarzyszenie Turystyczne Regionu Oceanu Spokojnego

8. IHA (International Hotel Association) to Międzynarodowe Zrzeszenie Hoteli

9. IH-RA- Miedzynarodowe stowarzyszenie Hoteli I Restauracji

10. HOTREC- Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli

11. Światowa Organizacja Turystyki (ang. United Nations World Tourism Organization, UNWTO)

12. HO-RE-CA- Międzynarodowy Związek Krajowych Organizacji Hotelarskich
1 3 1