Opisz po angielsku każdą klęskę żywiołową:
1. drought- susza
2. storm- burza
3. flood- powódź
4. avalanche- lawina
5. tornado- tornado;)
6. earthquake- trzęsienie ziemi
7. fire- pożar

O każdej klęsce trzeba napisać 1-2 zdania.
Bardzo proszę o pomoc.
Wybieram naj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:39:31+01:00
1.Drought - long-term period without atmospheric falls or with slight fall in relation to medium long-term values. Making the soil too dry, the reduction or total destroying cultivations of maintenance plants cause (and consequently famines), reducing reserves of the drinking water, as well as the increased probability of disastrous fires.

Susza - długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub nieznacznym opadem w stosunku do średnich wieloletnich wartości. Powoduje przesuszenie gleby, zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw roślin alimentacyjnych (a co za tym idzie klęski głodu), zmniejszenie zasobów wody pitnej, a także zwiększone prawdopodobieństwo katastrofalnych pożarów.2.Storms – intense rainfall or the rain and of the hail, with which they are accompanying of electrical discharge in the atmosphere (lightnings and thunderclaps).

Burze – intensywne opady deszczu lub deszczu i gradu, którym towarzyszą wyładowania elektryczne w atmosferze (błyskawice i grzmoty).


3.Flood – transitional hydrological occurrence relying on swelling of river or sea waters in watercourses, containers or at sea sinking causing after crossing by water the bank state large areas of the land - of river valleys, of waterside or depressive areas, leading to measurable deadweight losses and financial

Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu - dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych


4.Avalanche – violent loss of the stability and the migration: falling, rolling or the glissade from the mountain slope of mass of the snow, of ice, soil / of ground, rock material, or their mixture (the move of one type of material as a rule causes the move of other type of material being on the hillside).

Lawina – gwałtowna utrata stabilności i przemieszczanie się: spadanie, staczanie lub ześlizgiwanie się ze stoku górskiego mas śniegu, lodu, gleby / gruntu, materiału skalnego, bądź ich mieszaniny (ruch jednego typu materiału z reguły powoduje ruch innego typu materiału znajdującego się na zboczu).5.Tornado (around hiszp. tronada – storm) – violently whirling column of air, being simultaneously alert with the area of the earth and the base of the cumulonimbus or more rarely elevate of cumulus cloud.

Tornado (z hiszp. tronada – burza) – gwałtownie wirująca kolumna powietrza, będąca jednocześnie w kontakcie z powierzchnią ziemi i podstawą cumulonimbusa lub rzadziej wypiętrzonego cumulusa.6.Earthquake – violent relieving stresses arising in the earth's crust during moves of fragments of the lithosphere. From the place of freeing these stresses (hypocentre – centres of an earthquake) will walk off a stiffness in seismic waves.

Trzęsienie ziemi – gwałtowne rozładowanie naprężeń powstałych w skorupie ziemskiej w czasie ruchów fragmentów litosfery. Z miejsca uwolnienia tych naprężeń (hipocentrum – ogniska trzęsienia ziemi) rozchodzą się fale sejsmiczne.7.Fire – unchecked process of burning in place nonintended for it. With condition of initiating and the course of the process a fire is which (as similarly as in the process of burning) there is an existence of the square of burning:

Pożar – niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Warunkiem zapoczątkowania i przebiegu procesu jakim jest pożar (podobnie jak w procesie spalania) jest istnienie czworokąta spalania:
2 5 2