Odpowiedzi

2010-03-06T15:59:44+01:00
Bona fide - w dobrej wierze.
vince in bono malum - zło dobrem zwyciężaj.
vae victis! - biada zwyciężonym!
ubi lex, ibi poena - gdzie prawo, tam i kara.
tempus fugit - czas ucieka.
pro publico bono - dla dobra ogółu.
principiis obsta - zło niszcz w zarodku.
Amor magister optimus – Miłość najlepszym nauczycielem
Amor non quaerit, amor reperit – Miłość nie szuka, miłość znajduje
Ars alit artificiem – Sztuka żywi twórcę
Beatus, qui prodest, quibus potest – Szczęśliwy, kto pomaga, komu może
Bona valetudo melior est quam maximae divitiae – Dobry stan zdrowia jest lepszy niż największe bogactwo
Cogito, ergo sum – Myślę więc jestem
Convenienter naturae vivere – Żyć w zgodzie z naturą.
Laudant, quod non intellegunt – chwalą to, czego nie rozumieją.
Labores pariunt honores – trudy przynoszą zaszczyty
Nervus belli pecunia – pieniądz jest nerwem wojny.
Nemo sapiens nisi patiens – nie jest mądry, kto nie jest cierpliwy
Nemo sine vitiis est – nikt nie jest bez wad