Odpowiedzi

2010-03-04T18:40:37+01:00
Jerzy Frydrych
Ul. Kwitnca 13 m.2
03-243 Warszawa
Szanowna Pani
Aleksandra Olczak
Specjalista ds. Rekrutacji
Pienidzmi si Zajmiemy S.A.
Przedstawiam Pani swoj aplikacj na stanowisko Analityka Finansowego. Ofert (o numerze
referencyjnym AF234/22) znalazłem w portalu Pracuj.pl. Zaley mi na tej pracy, poniewa
moim celem zawodowym jest praca w wiodcej firmie na rynku usług finansowych.
Wydaje mi si, e moje umiejtnoci i cechy charakteru predestynuj mnie do pracy na tym
stanowisku.
Pracujc w firmie doradczej nad złoonymi projektami dla klientów z wielu bran musiałem
wykazywa si umiejtnoci analizy rónorodnych danych oraz przedstawiania
odpowiednich rozwiza. Moja praca wymagała nie tylko efektywnej współpracy z
klientami i partnerami firmy oraz przystosowania do zmieniajcych si warunków, ale take
wzorowej pracy zespołowej. Wan czci realizacji projektów było równie staranne
prowadzenie dokumentacji, w tym szczególnie analizowanie i weryfikowanie informacji
przedstawianych przez klientów. Wspólna realizacja zada z kluczowymi osobami danej
instytucji pomogła mi w rozwiniciu umiejtnoci skutecznej komunikacji z ludmi,
planowania pracy, dokładnoci oraz konsekwencji w deniu do celu.
Moje predyspozycje analityczne oraz koncepcyjne umoliwiły mi samodzielne
opracowanie kalkulatorów finansowych, umoliwiajcych jednoczesne porównanie ofert
kredytów rónych banków w Polsce, porównanie kredytu złotowego i w walucie itp.. Jeli
bd Pastwo zainteresowani, mog przedstawi opracowane przeze mnie kalkulatory
finansowe, jako przykład praktycznego wykorzystania moich umiejtnoci.
W załczonym CV znajd Pastwo szczegółowe informacje dotyczce moich kwalifikacji.
Jestem osob uczciw, pracowit i zaangaowan w powierzone obowizki, zorientowan
na osignicie jak najlepszych rezultatów. Otwarto na nowe wyzwania, gotowo do
zdobywania nowej wiedzy oraz umiejtno pracy w zespole to moje dodatkowe atuty.
Wysokie predyspozycje do wykonywania analiz potwierdzaj wyniki (85-90%) uzyskiwane
z testów numerycznych i logicznych.
Zdaj sobie spraw, e praca w „Pienidzmi si Zajmiemy” wymaga bdzie stałego
podnoszenia kwalifikacji oraz umiejtnoci adaptacji do zmieniajcych si warunków pracy.
Jestem gotowy podj to wyzwanie. Mam nadziej, e spotkamy si na kolejnym etapie
rekrutacji.
Pozdrawiam,
Jerzy Frydrych
[email protected]
555 123 123