Napiszcie mi to po jęz.angielsku :

1813-1817 - Karl Freiherr Drais von Sauerbronn zbudował pierwowzór roweru, tzw. maszynę biegową. Pojazd wprawiano w ruch przez odpychanie się nogami od ziemi. Prędkość ok. 13-15 km/h.
1839 - Kirkpatrick MacMillan zbudował trójkołowiec, a później także jednoślad napędzany systemem wahliwych pedałów i popychaczy, połączonych z wykorbioną osią tylnego koła. Był to pierwszy znany pojazd z napędzanym tylnym kołem.

1845 - Gottlieb Mylius i Philipp M. Fischer (1853-55) - napęd przedniego koła.

1861 - Pierre Michaux zbudował popularny Velocipede z napędem na przednie koło. 1869 - James Starley i William Hunter patent na koło z drutowymi szprychami, pracującymi na rozciąganie. To umożliwiło wykonywanie kół o bardzo dużej średnicy i powstanie tzw. bicykli.
1874 - James Starley, opracowanie zaplatania szprych stycznego do piasty. Zwiększanie średnicy koła (niekiedy do prawie 2 m) sprawiło, że upadek z bicykla był niebezpieczny.

1869 - Johann F. Trefz opatentował napęd korbowy tylnego koła (korby nożne napędzały popychacze, połączone z wykorbioną tylną osią).

1868 - Guilmet i Meyer, - opracowanie napędu przekładnią łańcuchową (łańcuch drabinkowy Galle'a) oraz Harry J. Lawson , (kolejne wersje - 1873, 74, 79) i Thomas Shergold, (1877).
1884-85 - John Kemp-Starley, opracował pierwowzór roweru współczesnego. Wyposażony w koła równej wielkości, kierownicę połączoną bezpośrednio z widelcem i tylne koło napędzane przekładnią łańcuchową. Pojazd nazywał się Rover (Wędrowiec), stąd pochodzenie polskiej nazwy.

1888 - John Boyd-Dunlop, opatentował oponę pneumatyczną, co sprawiło, że jazda na rowerze stała się znacznie wygodniejsza. Od tego czasu kształt roweru zmieniał się jedynie nieznacznie.
1893 - pierwsze systemy zmiany przełożeń.

1903 - niemiecki mechanik Ernst Sachs wynalazł wolne koło.

1932 - wprowadzenie do sportu wyczynowego. Przerzutki w rowerach współczesnych należą do wyposażenia standardowego.
1962 - Alex Moulton rozpoczął produkcję rowerów na małych kołach, co spowodowało wzrost popularności tego środka transportu oraz powstanie wielu modeli rowerów składanych.

1978-83 - w Kalifornii (USA) powstał rower górski, MTB (Mountain Bike) - obecnie jedna z najpopularniejszych odmian roweru na świecie. Zbudowanie pierwszego roweru MTB przypisuje się Gary'emu Fisherowi (1979). Przy wykorzystaniu rowerów górskich zdobyto szczyty niedostępne dla innych pojazdów (1996 - Pik Lenina, 7134 m n.p.m., Polak, Tomasz Swinarski).
1914 do czasów dzisiejszych - rowery poziome w obudowach aerodynamicznych pozwalają na osiągnięcie bardzo wysokich prędkości - rekord świata (ustanowiony 07.10.2001) w sprincie na 200 m ze startu lotnego (rozpędzanie - 1 mila) wynosi 129,63 km/h (pojazd Varna Diablo, Kanada).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T18:43:24+01:00
1813-1817 - Karl Freiherr von Drais Sauerbronn built a prototype of the bicycle, so. machine speed. Vehicle actuated by a repulsion feet from the ground. Speed of about 13-15 km / h.
1839 - Kirkpatrick MacMillan trójkołowiec built, and later a bicycle pedal powered system wahliwych and lifters, combined with the rear wheel axle shafts. This was the first known vehicle driven rear wheel.

1845 - MYLIUS Gottlieb and Philipp M. Fischer (1853-55) - front wheel drive.

1861 - Pierre Michaux Velocipede to build a popular front wheel drive. 1869 - James Starley and William Hunter patent drutowymi wheel with spokes, working on stretching. It is possible to perform the wheel of a very large diameter and the emergence of the so-called. bicykli.
1874 - James Starley, the development of splicing tangential spokes to the hub. Increasing the diameter of the wheel (sometimes to almost 2 meters) made the collapse of the Bicycle was dangerous.

1869 - Johann F. Trefz patented rear crank drive wheel (foot-driven crank lifters, coupled with the rear axle shafts).

1868 - Guilmet and Meyer - to develop power transmission chain (chain ladder Galle'a) and Harry J. Lawson (later versions - 1873, 74, 79) and Thomas Shergold, (1877).
1884-85 --John Kemp Starley, developed a prototype of the modern bicycle. Fitted with wheels of equal size, connected directly to the wheel fork and rear wheel chain driven gear. Vehicle called Rover (The Wanderer), hence the name of Polish origin.

1888 - John Boyd-Dunlop, patented the pneumatic tire, which meant that cycling has become much more comfortable. Since then, the shape of a bicycle has changed only slightly.
1893 - the first change of gear systems.

1903 - German engineer Ernst Sachs invented the wheel free.

1932 - introduction to competitive sport. Derailleur for bicycles are present standard.
1962 - Alex Moulton began manufacturing bicycles in small circles, which led to the growing popularity of this mode of transport and the creation of many models of folding bikes.

1978-83 - California (United States) was a mountain bike, MTB (Mountain Bike) - currently one of the most popular varieties of bicycles in the world. Construction of the first bicycle bike Gary'emu attributed to Fisher (1979). Using a mountain bike gained peaks inaccessible to other vehicles (1996 - Lenin Peak, 7134 m above sea level, the Pole, Thomas Swinarski).
1914 to the present time - cycles in the horizontal aerodynamic housings allow you to achieve very high speeds - a world record (set 07.10.2001) in the 200 meters sprint from a flying start (acceleration - 1 mile) is 129.63 kilometers / h (vehicle Varna Diablo , Canada).

Nie jestem pewna czy dobrze
1 5 1