Odpowiedzi

2009-10-21T09:05:00+02:00
Y=ax+b
B(-4,-2) C(3,7)
podstawiam B(x,y)
-2=-4a+b
podstawiam C(x,y)
7=3a+b

mamy uklad
-2=-4a+b/*(-1)
7=3a+b

2=4a-b
7=3a+b
-------------
9=7a
a=9/7

b=4a-2
b=4(9/7)-2
b=36/7-2
b=5 i 1/7 -2=3 i 1/7

zatem y=9/7x+ 3 i 1/7