ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO TEKSTU:-)
-->potrzebne na DZIŚ (21.10.2009.r.) do godz.14:-)<--
1.czym się różni obraz człowieka ukazany w utworach naturalistów od ukazanego w literaturze przed naturalistycznej??odpowiedz a podstawie akapitu[1].
2.o jakich dwóch naturalistycznych tendencjach w dziedzinie doboru tematów literackich pisze autorka w akapicie[1]??
3.wyjaśnij na podstawie akapitu[2],dlaczego pisarz naturalista starał się nie oceniać postępowania swoich bohaterów??
4.na podstawie [3]akapitu przedstaw w czterech punktach analogie,jakie widzieli naturaliści między społeczeństwem a światem zwierzęcym??

TEKST:


[1]O ile literatura przed naturalistyczna zajmowała się wyłącznie
człowiekiem i jego tylko uważała za godnego uwagi i zainteresowania artysty, o tyle Zola i inni naturaliści włączyli gatunek ludzki w całokształt organizmów pozaludzkich, dzięki którym istnieje. Ukazali go na tle natury, traktując jako jej cząstkę podległą tym samym prawom,które nią rządzą. Jako cząstka świata zwierzęcego człowiek powiązany jest ze swoimi przodkami, którzy mu przekazali ciało wraz ze
swoimi obciążeniami, oraz ze swoimi potomkami, których los on z kolei determinuje. Rodziny ludzki rozwijają się jak organizmy zwierzęce, albo pożerając inne, rosną w siłę, albo dając się pożreć, giną. Ten ruch z góry do dołu i z dołu do góry, z nizin społecznych do politycznej
elity, z grup elitarnych do proletariatu, kształtuje społeczeństwa,
stanowi ich ewolucję. Taka koncepcja społeczeństwa prowadzi do zaniku zainteresowania powieściopisarza charterami, jednostkami ludzkimi i zwrócenia uwagi na masy ludzki, próby uchwycenia mechanizmów ich postępowania. Stąd też, a przede wszystkim zainteresowanie wielkim miastem, wielką metropolią przemysłową. Jakże wymowny jest fakt,że powieściowa monografia wielkiego miasta jest ukochanym rodzajem naturalistów[...]
[2]Człowiek jest więc wytworem środowiska biologicznego, a zatem pozbawiony jest wolnej woli , możliwości wybory między rozmaitymi decyzjami, robi nie to, co chce, lecz to, co musi. Pozbawiony jest także wrodzonego poczucia etycznego, wrażliwości moralnej, jeśli pewnych czynów unika, a innymi się chlubi, to dlatego, że społeczeństwo
narzuciło mu pewne zakazy i nakazy. A skoro tak, to nie może być nie tylko odpowiedzialny za swoje czyny, ale nawet oceniany. Stąd rodzi się tak zwany postulat obiektywizmu pisarza, uczuciowego niezaangażowania w działania bohaterów jego powieści.[...]
[3]Podobnie jak człowiek, społeczeństwo było dla naturalistów także zdeterminowane czynnikami geograficznymi, ekonomicznymi, pojmowano je jako teren nieustannej, jak to w przyrodzie, walki. Stosunki
międzyludzkie kształtowane były przez dwa zasadnicze instynkty -szeroko pojęty głód, ale nie tylko chleba, lecz także bogactwa, potęgi i miłości. W walce tej zwycięstwo przypadło zatem zawsze silniejszym ,nazywanym przez naturalistów a priori za jednostki doskonalsze w sensie biologicznym, zwycięstwo zaś jednostek silniejszych było gwarancją doskonalenia się gatunku. Jak świat zwierzęcy doszedł do współczesnego swego kształtu, doskonaląc się w nieustannych zabójstwach, tak społeczeństwo doskonali się z każdym upadkiem słabszego i każdym zwycięstwem silniejszego.

Z GÓRY DZIĘKUJĘ:*:*:*

1

Odpowiedzi

2009-10-21T10:56:26+02:00
1)Rózni sie tym że literatura pred naturalistyczna zajmowała sie tylko człoweikiem, jego uważała za najważniejszego , poswięcała mu wiele uwagi i zainterseowania. A naturaliści gatunek ludzki ukazali na tle natury, że organizmy ludzkie rozwijaja się jak orgganizmy zwierzęce.

3)Pisarz nie starał sie oceniać postępowania swoich bohaterów ponieważ człowiek był pozbawiony wolnej woli, wrażliwości etycznej , robił to co musiał a nie to czego by chciał. Człowiek nie był odpowiedzialny za to co robi. Więc pisarz nie miał kogo oceniać.

2)Ten ruch z góry do dołu i z dołu do góry, z nizin społecznych do politycznej
elity, z grup elitarnych do proletariatu, kształtuje społeczeństwa,stanowi ich ewolucję.
zainteresowanie wielkim miastem, wielką metropolią przemysłową. Jakże wymowny jest fakt,że powieściowa monografia wielkiego miasta jest ukochanym rodzajem naturalistów[...](tu musisz pozmieniać na swoje zdania)
4)analogie między społeczeństwem a światem zwierzęcym
-w społeczeństwu jak i w świecie zwerzęcym zwycięstwo przypadało najsilniejszym
- w społeczeństwu nazywane byłoa priori za jednostki doskonalsze w sensie biologicznym, w świecie zwierzęcym zwycięstwo zaś jednostek silniejszych było gwarancją doskonalenia się gatunku.
-społeczeństwo było zdeterminowane na czynniki geograficzne, ekonomiczne , jak w swiecie przyrody do walki
10 4 10