Potrzebuję odpowiedzi na te wszystkie pytania ;))

1 Jakie liczby nazywamy wymiernymi?
2 Wymień kilka liczb naturalnych rozpoczynając od najmniejszej.
3 Czym różni się zbiór liczb całkowitych od zbioru liczb naturalnych?
4 Do czego służy notacja wykładnicza?
5 Na czym polega zapis w postaci notacji wykładniczej?
6 Co oznacza słowo „procent”?
7 Jak zamieniamy procent na ułamek?
8 Jak zamieniamy ułamek na procent?
9 Co oznacza słowo „promil”?
10 Co nazywamy wyrażeniem algebraicznym?
11 Co to znaczy usunąć niewymierność z mianownika?
12 Jakie równanie nazywamy równaniem sprzecznym?
13Jakie równanie nazywamy równaniem tożsamościowym?
14 Jaki układ równań nazywamy układem oznaczonym?
15 Jaki układ równań nazywamy układem sprzecznym?
16 Jaki układ równań nazywamy układem nieoznaczonym?
17 Co nazywamy funkcją?
18 Co nazywamy dziedziną funkcji?
19 W jaki sposób można określać funkcję?
20 Podaj wzór ogólny funkcji liniowej.
21 Co jest dziedziną funkcji liniowej?
22 Co jest wykresem każdej funkcji liniowej?
23 Co to jest miejsce zerowe funkcji?
24 Co jest dziedziną funkcji kwadratowej?
25 Co jest wykresem każdej funkcji kwadratowej?
26 Ile wynosi suma miar kątów trójkąta?
27 Podaj warunek istnienia trójkąta.
28 Jak brzmi twierdzenie Pitagorasa?
29 Podaj wzór na pole trójkąta.
30 Podaj wzór na wysokość trójkąta równobocznego.
31 Podaj wzór na pole trójkąta równobocznego.
32 Podaj długości boków w trójkącie prostokątnym i kątach ostrych 45° i 45°.
33 Podaj długości boków w trójkącie prostokątnym o kątach ostrych 30° i 60°.
34 W trójkącie równobocznym wysokości przecinają się w jednym punkcie. 35 W jakim stosunku punkt ten dzieli każdą z wysokości?
36 Jak brzmi twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa?
37 Do czego służy twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa?
38 Jaką figurę nazywamy trapezem?
39 Podaj wzór na pole trapezu.
40 Podaj wzór na obwód trapezu równoramiennego.
41 Ile wynosi suma miar kątów przy tym samym ramieniu czworokąta?
42 Jaką figurę nazywamy równoległobokiem?
43 Jak obliczamy pole równoległoboku?
44 Ile wynosi suma miar czworokąta?
45 Jaką figurę nazywamy rombem?
46 Podaj dwa wzory na pole rombu.
47 Podaj wzór na obwód rombu.
48 Jak zachowują się przekątne w rombie?
49 Podaj określenie i własności prostokąta.
50 Podaj określenie i własności kwadratu.
51 Podaj wzór na przekątną kwadratu.
52 Jak nazywamy najdłuższą cięciwę okręgu?
53 Podaj wzór na pole koła.
54 Podaj zależności między promieniem a średnicą okręgu.
55 Podaj wzór na długość okręgu.
56 Jaką prostą nazywamy styczną do okręgu?
57 Co nazywamy symetralną odcinka?
58 Jak oznaczyć środek okręgu wpisanego w trójkąt?
59 Jak wyznaczyć środek okręgu opisanego na trójkącie?
60 Co nazywamy dwusieczną kąta?
61 Jaki kąt w kole nazywamy kątem środkowym?
62 Jaki kąt w kole nazywamy kątem wpisanym?
63 Jaka jest zależność między kątem wpisanym a kątem środkowym opartym na tym samym łuku?
64 Podaj dwa wzory na pole kwadratu.
65 Jaką miarę ma kąt wpisany oparty na średnicy?
66 Podaj możliwości wzajemnego położenia dwóch okręgów.
67 Jaki wielokąt nazywamy wielokątem foremnym?
68 Ile osi symetrii ma kwadrat?
69 Ile osi symetrii ma trójkąt równoboczny?
70 Ile osi symetrii ma trójkąt równoramienny?
71 Podaj przykład zastosowania twierdzenia Talesa.
72 Co nazywamy skalą podobieństwa?
73 Czemu jest równy stosunek pól figur podobnych?
74 Na czym polega metoda podstawiania w rozwiązywaniu układów równań?
75 Na czym polega metoda przeciwnych współczynników w rozwiązywaniu układów równań?
76 Jaki graniastosłup nazywamy graniastosłupem prostym? Podaj inną nazwę.
77 Jaki graniastosłup nazywamy graniastosłupem prawidłowym?
78 Jak obliczamy objętość graniastosłupa?
79 Jak obliczamy pole powierzchni graniastosłupa?
80 Jak obliczamy pole powierzchni bocznej graniastosłupa?
81 Jak obliczamy objętość sześcianu?
82 Jak obliczamy pole powierzchni sześcianu?
83 Jaki ostrosłup nazywamy ostrosłupem prawidłowym?
84 Jaki ostrosłup nazywamy czworościanem?
85 Jak obliczamy pole powierzchni czworościanu?
86 Jak obliczamy pole powierzchni ostrosłupa?
87 W jaki sposób otamujemy walec?
88 W jaki sposób otrzymujemy stożek?
89 W jaki sposób otrzymujemy kulę?
90 Co to SA bryły obrotowe?
91 Jakie figury nazywamy figurami przystającymi?
92 Jaki odcinek nazywamy wysokością walca?
93 Jaki odcinek nazywamy wysokością stożka?
94 Jaki odcinek nazywamy promieniem kuli?
95 Jaki odcinek nazywamy promieniem kuli?\
96 Jaki odcinek nazywamy średnicą kuli?
97 Czym jest przekrój osiowy a czym poprzeczny walca?
98 Czym jest przekrój osiowy a czym poprzeczny stożka?
99 Czym jest przekrój osiowy kuli?
100 Jak obliczamy objętość walca?
101 Jak obliczamy objętość stożka?
102 Jak obliczamy objętość kuli?
103 Jak obliczamy pole powierzchni walca?
104 Jak obliczamy pole powierzchni stożka?
105 Jak obliczamy pole powierzchni bocznej walca?
106 Jak obliczamy pole powierzchni bocznej stożka?
107 Jak obliczamy pole powierzchni kuli?
108 Ile metrów kwadratowych ma 1 hektar?
109 Ile metrów kwadratowych ma jeden ar?
110 Ile centymetrów ma jeden kilometr?
111 Ile sekund ma jedna godzina?
112 Jaką część kilograma stanowi jeden gram?
113 Ile centymetrów sześciennym ma jeden mililitr?
114 Ile decymetrów sześciennych ma jeden litr?
115 Ile centymetrów sześciennych ma jeden litr?
116 Jaką część godziny stanowi jedna minuta?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T19:41:24+01:00
1. Są to liczby, które można przedstawić za pomocą ułamka zwykłego.
2. Najmniejszej liczby naturalnej nie można jednoznacznie określić.
3. Zbiór liczb całkowitych może zawierać liczby ujemne, a zbór liczb naturalnych nie.
4. Notacja wykładnicza służy skróceniu liczenia i pomocy w obliczeniach
5. Polega na zapisaniu w potędze liczby 10
6. Oznacza ilość procentową jaką coś zawiera.
7. Należy w liczniku wpisać liczbę która jest %, a w mianowniku 100
8. Należy przepisać licznik i dodać znak %
9. Oznacz 1000 część jakieś liczby
10. Nazywamy wyrażenie w którym jest co najmniej 1 niewiadoma.
11. Oznacza pozbycia się niechcianych i przeszkadzających w obliczeniach liczb, itp
12. Równanie, które nie ma rozwiązania.
13. Równanie którego każda liczba jest rozwiązaniem
14. Równanie które ma jedno rozwiązanie
15. powtarza się to pytanie
16. Równanie które ma kilka rozwiązań
muszę już kończyć nie mogę więcej napisać
6 4 6