1.dane sa wielomiany W(x)=x^3-5x^2+3 oraz p(x)=x^2-3x+1.Wyznacz wielomian K(x)=2 w(x)-p(x)(x+1) .Podaj sume wspołczynników wielomianu k(x)
2. rozwiąż równanie x^3+2x^2+2x+4=0
3. wielomiany k(x)=x(x-a)^2 i w(x)=x^3-10x^2+25xsą równe. Oblicz a
4. Dane sa wielomiany w(x)=4x^3-6z-2 i a(x)=2x^2-3.Wyraz wolny w(x) razy a(x) wynosi?
5. Stopień wielomianu u(x)=(2x-1)^2(1-x^3) wynosi ?
6. punktu A(-3,-5),B(4,-1),C(-2,3) sa wierzchołkami trójkąta równoramiennego . oblicz długość ramienia tego trójkąta

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-21T12:06:24+02:00
Zad 1
k(x)=2x³-10x²+6+x²-3x+1+x³-3x²+x=3x³-12x²-2x+7

zad 2
x³+2x²+2x+4=0
x²(x+2)+2(x+2)=0
(x+2)(x²+2)=0
x+2=0 ∨ x²+2=0
x=-2 ∨x²=-2→sprzeczne bo potega drugiego stopnia zawsze dodatnia
odp x=-2

zad 4
-2(2x²-3)=-4x²+6

zad 5
u(x)=(2x-1)²(1-x³)=(2x²-4x+1)(1-x³)=2x²-4x+1-2x⁵+4x⁴-x³=-2x⁵+4x⁴-x³+2x²-4x+1
stopien wielomianu wynosi 5

zad 6
AB=√(Xb+Xa)²+(Yb+Ya)²=√63
AC=√65
BC=√52

1 2 1