Odpowiedzi

2010-03-04T20:09:35+01:00
Polska w Unii Europejskiej
dr Jakub Kraciuk, SGGW


--------------------------------------------------------------------------------

Od 1 maja 2004 r. Polska uczestniczy we wszystkich dziedzinach funkcjonowania Unii Europejskiej jako jej pełnoprawny członek. Rozszerzona Unia Europejska liczy prawie pół miliarda obywateli z czego 8% ogółu ludności stanowią obywatele Polski. Polska - kraj o powierzchni 312 685 km2 jest szóstym, pod względem wielkości powierzchni, państwem członkowskim, a granica wschodnia naszego kraju jest najdłuższą zewnętrzną lądową granicą Unii Europejskiej liczącej 25 państw członkowskich.

Ważnym instrumentem służącym do porównań krajów UE, szczególnie pod względem konkurencyjności są wskaźniki strukturalne, które opisują m.in. sytuacje ekonomiczną.

Wielkość PKB na mieszkańca PKB per capita jest podstawową miarą poziomu życia. Średnia wielkość tego wskaźnika w 25 krajach UE jest ponad dwukrotnie wyższa od jego wielkości w Polsce, chociaż co roku dystans miedzy Polską a krajami starej Unii zmniejsza się.

Tabela 1: Wielkość PKB na mieszkańca (wg parytetu siły nabywczej PPP)

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Polska 46,8 46,1 46,3 46,9 48,8 49,6
UE-25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
UE-15 110,0 109,6 109,3 109,1 108,6 108,1

Źródło: Polska 2006. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006

W latach 2004-2005 Polska odnotowała szybki wzrost PKB. Spośród państw członkowskich UE-15 w omawianym okresie tylko Irlandia zdołała uzyskać wyższe tempo wzrostu gospodarczego. Wzrost PKB Polski był ponad dwukrotnie wyższy od średniego tempa wzrostu obserwowanego w UE- 15 (1,9%). Natomiast oceniając sytuację gospodarek nowych krajów członkowskich UE wyniki gospodarcze Polski nie są już tak imponujące. Niższy wzrost PKB odnotowała tylko Słowenia oraz Cypr i Malta.

Wykres 1: Tempo wzrostu PKB w krajach UE (średnio w latach 2004-2005)


Źródło: Eurostat

Wskaźnik wydajności pracy Wydajność pracy jest mierzona jako PKB (wg PPP) przypadające na jednego zatrudnionego. Wskaźnik odzwierciedla wydajność pracy w stosunku do średniej UE-25, przyjętej za 100. Wydajność pracy jest podstawową miarą konkurencyjności.

Tabela 2: Wskaźnik wydajności pracy

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Polska 51,3 50,3 51,5 59,5 62,0 61,8
UE-25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
UE-15 107,5 107,1 106,8 106,6 106,2 105,7

Źródło: Polska 2006. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006

Na uwagę zasługuje dość szybko rosnąca wydajność pracy i wyraźnie zmniejszający się (chociaż nadal dość duży) dystans pomiędzy Polska a pozostałymi krajami Unii.

Jednym z najważniejszych problemów z którymi boryka się Polska jest duże bezrobocie i stosunkowo niska stopa zatrudnienia.

Stopa zatrudnienia Wskaźnik obliczany jest jako stosunek liczby pracujących w wieku 15-64 lata do ogólnej wielkości populacji w tej grupie wiekowej.

Tabela 3: Stopa zatrudnienia (w procentach)

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Polska 55,0 53,4 51,5 51,2 51,7 52,8
UE-25 62,4 62,8 62,8 62,9 63,3 63,8
UE-15 63,4 64,0 64,2 64,3 64,7 65,1

Źródło: Polska 2006. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006

Wskaźnik ten jest w Polsce najniższy ze wszystkich krajów UE chociaż od 2003 roku następuję również jego poprawa. Przyczyniają się do tego między innymi napływające do naszego kraju Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne. Szczególnie ważną rolę dla rozwoju gospodarki mają inwestycje od podstaw (green field), których udział wśród BIZ stale rośnie.

Wykres 2: Napływ BIZ do nowych krajów członkowskich UE w latach 2003-2005 (w milionach USD)


Źródło: PAIiZ

Reasumując możemy stwierdzić, iż pomimo tego, że podstawowe wskaźniki sytuują polską gospodarkę w końcówce państw Unii Europejskiej, to jednak nasz kraj stał się ważnym na mapie świata miejscem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, poprawia się konkurencyjność gospodarki, następuje szybki wzrost podstawowych wskaźników ekonomicznych, co powoduje, że dystans dzielący nas do krajów starej Unii ulega wyraźnemu zmniejszeniu.