Hej :D Możecie mi przetłumaczyć poniższy tekst na angielski , tylko gramatycznie i logicznie ;)) Dzięki ;))

The world population in 1960 was 3 039 million. As is the case today, the populations of China and India are (independently) more than twice as big as that of the next largest territory.
South America has increased its proportion of the world's population living there, since 1900. The Western European proportion of the world population began to decline in 1900 when it was 15%, to 11% in 1960 and then 6% in 2000.
"May the day come soon, when the people of the world will rouse themselves, and together effectively stamp out any threat to peace in whatever quarter of the world it may be found." Albert Lutuli, 1961

3

Odpowiedzi

2010-03-04T20:14:13+01:00
Ludności na świecie w 1960 roku było 3 039 mln EUR. Jak to ma miejsce dzisiaj, populacji Chiny i Indie (samodzielnie) ponad dwukrotnie większa, że na terytorium następna największa.
Ameryka Południowa zwiększyła swój udział w światowej populacji żyje tam od 1900 roku. W Europie Zachodniej odsetek ludności na świecie zaczęły spadać w 1900 roku, kiedy to 15% do 11% w roku 1960, a następnie 6% w 2000 roku.
"Może wkrótce nadejść dzień, kiedy ludzie na świecie będzie budzić się i razem skutecznie wytępić wszelkie zagrożenie dla pokoju w każdej dzielnicy na świecie może być znaleziony." Albert Lutuli, 1961
2010-03-04T20:15:00+01:00
Światowa ludność w 1960 był 3 039 milionem. Jak (ponieważ) jest wypadek (sytuacja) dziś, osady Chin i Indii są (niezależnie ) więcej niż dwukrotnie jak wielki taki co (żeby; który) następnego największego terytorium. Ameryka Południowa powiększyła swoją proporcję powszechnej ludności żyjący (mieszkający) tam, zaczynając od (od czasu; od tego czasu, jak) 1900. Zachodnio-europejska proporcja światowej ludności zaczynał zniżają (odmawiać) w 1900 kiedy to było 15%, do 11% w 1960 i potem 6% w 2000. "Może (maj; majowy) dzień przybywał wkrótce, kiedy ludzie (lud) świata będzie poruszać (prowokować; budzić) siebie (samodzielnie), i razem efektywnie stłumiają wszelką groźbę pokojowi w cokolwiek ćwierć świata to może być znajdowane." *Albert* *Lutuli*, 1961
2010-03-04T20:16:58+01:00
Ludność świata w 1960 wynosiła 3 039 milionów. tak jest dziś, populacje Chin i Indii są (samodzielnie) więcej niż dwa razy większe niż te z następnego największego terenu. Ameryka Południowa podniosła swoją proporcję życia świata ludnościowego, od 1900 r. Zachodnia europejska proporcja ludności świata zaczęła maleć w 1900 gdy to było 15 %, a 11 % w 1960 a następnie 6 % w 2000. "Dzień może nadchodzić niedługo, gdy mieszkańcy świata zbudzą siebie, i razem skutecznie opanują jakiekolwiek zagrożenie dla pokoju w jakiejkolwiek ćwierci świata to może występować." Albert Lutuli, 1961