1) Odpowiedz na pytania
1. Jakie były skutki obrad ostatniego w Rzeczypospolitej sejmu konwokacyjnego?
2. Kto i w jakich okolicznościach został ostatnim w historii królem Polski?
3. W jaki sposób sąsiedzi ingerowali w wewnętrzne sprawy Polski?
4. Jakie były cele konfederacji barskich? Czy wszystkie uważasz za słuszne, dlaczego?
5. Jakie były wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny I rozbioru Polski?

2) Ułóż chronologicznie, podając przy wydarzeniach daty.
- I rozbiór Polski
- związanie konfederacji w Barze
- protest Tadeusza Rejtana na sejmie rozbiorowym
- wybór Stanisława Poniatowskiego na króla Polski
- uchwalenie praw kardynalnych

3) Do podanych dat dopisz wydarzenie
- 1573
- 1764
- 1768
- 1772
- 1773

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T23:07:54+01:00
1) Skutki obrad ostatniego sejmu konwokacyjnego:
- zlikwidowanie cła prywatnego
- wprowadzenie cła generalnego do skarbu państwa
- zniesienie liberum veto
- ujednolicenie systemu miar i wag
- zlikwidowanie Sejmu Czterech Ziem
- zawiązanie konfederację generalną
- utworzenie centalnych kolegialnych urzędów dla Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego
- ograniczenie władzy hetmanów
- uchwalenie lustracji królewszczyzn

2) Ostatnim królem Polski był Stanisław August Poniatowski. Okoliczności zdobycia władzy: Katarzyna II (z którą miał romans) chciała osłabić państwo polskie (Stanisław sądził, że robi to z miłości). Postanowiła ona pomóc w zdobyciu władzy prezez Augusta, w tym celu poprosiła posłów polskich o pomoc w koronacji Augusta. W maju 1764 podczas obrad sejmu konwokacyjnego August został wybrany na króla Polski.

3) Sąsiedzi starali się obsadzać na tronie polskim swoich rodzimych władców, podpisywali także traktaty, które ograniczały władzę polaków. Innym rozwiązaniem mogło być wysyłanie na tereny naszego kraju wojsk.

4) Konfederacja barska utworzona przez polską szlachtę miała na celu zniesienie ustaw narzuconych przez Rosję, a zwłaszcza dających równouprawnienie desydentom (osoba wyznająca religię odstępującą od dominującej w danym miejscu i czasie). Przez niektórych uważana jest za pierwsze polskie powstanie narodowe. Uważam, ze była słuszna, gdyż warto walczyć o swoje przekonanie i o swoją wolność.

5) Wewnętrzne przyczyny:
- przywileje nadane szlachcie, osłabienie pozycji władcy
- "liberum veto", zrywanie obrad sejmu
- utracenie wiary, że Polska może sama o sobie decydować

Zewnętrzne przyczyny:
- powstanie Chmielnickiego
- ugoda perejesławska
- wojna polsko-rosyjska

II zadanie:

- 1764 wybór Stanisława Poniatowksiego na króla Polski
- 1768 zawiązanie konfederacji w Barze
- 1768 uchwalenie praw kardynalnych
- 1772 I rozbiór Polski
- 1773 protest Tadeusza Rejtana na sejmie rozbiorowym

III zadanie:

1573- Podpisanie konfederacji warszawskiej
1764- Obrady sejmu konwokacyjnego
1768- Podpisanie konfederacji barskiej, uchwalenie praw kardynalnych
1772- I rozbiór Polski
1773- Obrady Sejmu Rozbiorowego
32 3 32