Odpowiedzi

2010-03-05T12:54:01+01:00
Hipopotamy od dawna intrygowały ludzi zarówno swoim wyglądem jak i zwyczajami. Ssaki te są jedynymi zwierzętami parzystokopytnymi, które prowadzą ziemno-wodny tryb życia. Hipopotamy zamieszkiwały niegdyś licznie rzeki większej części kontynentu afrykańskiego, lecz polowania zmniejszyły katastrofalnie ich liczebność. W czasach historycznych zostały całkowicie wyniszczone w całej północnej części swego siedlika; w Egipcie ostatni hipopotam zginął około 1816 roku. W zachodniej i południowej części swego zasięgu hipopotamy albo wymarły, albo przetrwały jedynie w małych izolowanych populacjach. Duże populacje hipopotamów żyją nadal w parkach narodowych w dolinie górnego Nilu oraz na innych obszarach Afryki Wschodniej, lecz ogólnie rzecz biorąc, liczba hipopotamów maleje, a ich zasięg stale się kurczy. Wiele zwierząt ginie z ręki człowieka z powodu szkód, jakie czynią na polach uprawnych wokół osad ludzkich, lecz większość pada ofiarą polowań, organizowanych ze względu na ich wielkie kły (twardsze i ładniejsze od ciosów słonia), mięso i tłuszcz, jak również dla zdobycia trofeów. Większą część dnia hipopotamy spędzają w wodzie lub na błotnistych brzegach. W ciągu dnia pojawiają się na suchym lądzie jedynie na terenach zupełnie bezludnych. Z zapadnięciem zmroku wychodzą na żer. Zjadają głównie trawę, ale nie gardzą też roślinnością wodną i opadłymi na ziemię owocami. Hipopotamy przyczyniają się do wzbogacenia wodnego świata Afryki: ich odchody "użyźniają" wodę, powodują też rozwój glonów - pokarmu dla ryb, a te z kolei są zdobyczą ptaków i krokodyli Żaden z dużych afrykańskich ssaków nie jest ze względów fizjologicznych tak uzależniony od wody jak hipopotam. Jednocześnie stanowi ona bezpieczne schronienie w razie zagrożenia. Przez lata narosło wiele nieporozumień wokół rzekomo krwiożerczej natury hipopotamów. Te spokojnie odpoczywające w wodzie zwierzęta stanowiły dobry cel nawet dla najgorszych myśliwych. Polowano na nie, aby uzyskać twardą i nie żółknącą z czasem kość. Używano jej do wyrobu sztucznych zębów i różnych pamiątek. Na hipopotamy polowano już setki lat przed przybyciem białego człowieka do Afryki. Ale takie prymitywne łowy nie stanowiły jednak zagrożenia dla populacji hipopotamów. Dopiero biały człowiek uzbrojony w broń palną stał się naprawdę niebezpieczny. Od zagłady uratowało hipopotamy założenie rezerwatów przyrody oraz fakt, że dobrze znoszą niewolę i rozmnażają się w ogrodach zoologicznych. Badania nad zwyczajami hipopotamów dostarczyły też wielu informacji o ich charakterze. Okazało się, że są inteligentne i bardzo ciekawe świata. Dzięki dobrej pamięci i umiejętności kojarzenia faktów hipopotamy żyjące na terenach, na których często na nie polowano, nauczyły się na przykład wynurzać tylko w kępkach roślin. Po krótkim zaczerpnięciu powietrza natychmiast z powrotem nurkowały.

Ang:)
Hippos have long been intrigued by the people of both its appearance and habits. These mammals are the only cloven-hoofed animals, which carry semi-aquatic lifestyle. Hippos once inhabited most of the numerous rivers of the African continent, but hunting reduced their numbers catastrophically. In historical times, were completely destroyed throughout the northern part of his Siedlik; in Egypt last hippo died around 1816. In the western and southern parts of its range hippos either extinct or survived only in small isolated populations. Large populations of hippos are still living in national parks in the valley of the upper Nile and in other areas of East Africa, but generally decreases the number of hippos, and their range is constantly shrinking. Many animals die from the man's hand because of the damage they do to the cultivated fields around human settlements, but most of the victims of the hunt, held because of their large fangs (harder and more spectacular from the blows of an elephant), meat and fat, as well as gaining trophies . The greater part of hippos spend in the water or on muddy shores. During the day there are on dry land only in areas completely uninhabited. From dusk come to be devoured. Eat mostly grass, but does not despise or aquatic vegetation and fallen to the ground with fruit. Hippos contribute to the enrichment of the aquatic world of Africa: their droppings "fertilize" the water, causing a growth of algae - fish food, and these in turn are prey for birds and crocodiles None of the large African mammals is not a physiological reasons, so dependent on water as a hippopotamus . At the same time it is a safe haven in an emergency. Over the years, accumulated a lot of misunderstandings around the supposedly bloodthirsty nature of hippos. These quietly resting in the water the animals were a good target for even the worst hunters. Hunted not to get hard and sometimes yellowing of the bone. It was used for the manufacture of artificial teeth and various souvenirs. At the hippos hunted hundreds of years before the arrival of the white man in Africa. But such primitive hunting, however, did not constitute a threat to the population of hippos. Only the white man armed with a firearm has become really dangerous. Hippos saved from destruction of nature reserves and the assumption that a satisfactory captivity and breed in zoos. Research into the habits of hippos also provided many details about their nature. It turned out that they are intelligent and very curious. With a good memory and ability to associate facts hippos living in areas which often are not hunted, learned, for example, emerge only in Kępkach plants. After a brief air zaczerpnięciu once again dived.


2010-03-05T12:55:31+01:00
Hippos are a family closely related to pigs. There are now two types and two species in Africa. Conduct amphibious lifestyle and spend a day in water, which protects them from predators and protect their hairless skin from the hot. African sunHippo rozdziawia?
very wide mouth, lower teeth turned into punches measure 60 cm and weighing 2.5 kg. Currently, hippos are only a few, protected in national parks.